Bible211. Samuel31

1. Samuel

Saulova smrt1 Na Iz­rael za­útoči­li Fi­lištíni. Iz­rae­lští muži se před nimi dali na útěk a pa­da­li mrt­ví na svazích Gil­boa. 2 Když se Fi­lištínům podaři­lo za­bít Saulovy syny Jo­na­ta­na, Abi­na­da­ba a Malki-šuu, 3 roz­hořel se prudký boj pro­ti Saulovi. Naš­li ho lu­kostřel­ci a těžce ho zrani­li svý­mi stře­la­mi. 4 Saul pro­to ře­kl své­mu zbrojnošovi: „Vy­táhni svůj meč a pro­bodni mě. Ji­nak při­jdou ti ne­obřezan­ci a vrh­nou se na mě!“ Zbrojnoš se ale zdráhal, pro­tože měl ve­liký strach. Saul tedy vzal meč a nale­hl na něj. 5 Když zbrojnoš vi­děl, že Saul je mr­tev, nale­hl i on na svůj meč a zemřel s ním. 6 Tak za­hynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; spo­lečně s ním toho dne pad­li i všich­ni jeho muži. 7 Jakmi­le Iz­rael­ci v tom údo­lí a za Jordánem spatři­li, že iz­rael­ské voj­sko uteklo a že Saul se svý­mi syny za­hynul, opusti­li svá měs­ta a uprch­li. Pak přiš­li Fi­lištíni a ob­sa­di­li je. 8 Druhého dne, když Fi­lištíni přiš­li do po­hoří Gil­boa obírat po­bi­té, naš­li tam ležet Sau­la a jeho sy­ny. 9 Usek­li mu hlavu, svlék­li mu zbroj a po­sla­li to po ce­lé fi­lištín­ské ze­mi, aby tu zprávu ohlási­li v chrá­mu je­jich mo­del i mezi li­dem. 10 Jeho výz­broj uloži­li v chrá­mu Ašta­rot a tělo při­bi­li na hrad­bu Bet-šanu. 11 Když se obyva­te­lé Jábeš-gi­leá­du do­slech­li, co Fi­lištíni pro­ve­dli se Sau­lem, 12 všich­ni je­jich bo­jovníci vy­razi­li a šli ce­lou noc. Sňa­li Saulovo tělo i tě­la jeho synů z betšan­ské hrad­by, vrá­ti­li se do Jábeše a tam je spá­li­li. 13 Po­tom vza­li je­jich ostatky a po­hř­bi­li je pod jábešským ta­ma­ryškem. Sedm dní se pak posti­li.

Bible211. Samuel31

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček