EvanjelickýMatúš3,3

Matúš 3:3

Evanjelium podľa Matúša

Toto je totiž ten, o ktorom po­vedal prorok Izai­áš: Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.


Verš v kontexte

2 a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké. 3 Toto je totiž ten, o ktorom po­vedal prorok Izai­áš: Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky. 4 Ten­to Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a po­kr­mom boli mu kobyl­ky a poľný med.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo toto je ten predpovedaný skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

Evanjelický

3 Toto je totiž ten, o ktorom po­vedal prorok Izai­áš: Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.

Ekumenický

3 Je to ten, o ktorom bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­návaj­te mu chod­níky.

Bible21

3 To je ten, o kterém mlu­vil pro­rok Iza­iáš, když říkal: „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“