EvanjelickýMatúš3,10

Matúš 3:10

Evanjelium podľa Matúša

Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa.


Verš v kontexte

9 A ne­mys­lite, že si môžete po­vedať: Veď máme otca Ab­raháma! Lebo hovorím vám, že Boh z tých­to kameňov môže vzbudiť deti Ab­rahámovi. 10 Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krs­tím vodou na po­kánie, ale Ten, ktorý pri­chádza za mnou, je moc­nejší ako ja; nie som hoden niesť Mu san­dále; On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy strom, ktorý nenesie dob­rého ovocia, sa vy­tína a hádže na oheň.

Evanjelický

10 Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa.

Ekumenický

10 Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý ne­prináša dob­ré ovocie, bude vy­ťatý a hodený do ohňa.

Bible21

10 Se­ke­ra je už na­přaže­na ke kořeni stro­mů. Každý strom, který nene­se dob­ré ovo­ce, bude vy­ťat a vho­zen do ohně.