EvanjelickýMatúš3,2

Matúš 3:2

Evanjelium podľa Matúša

a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch vy­stúpil Ján Krs­titeľ, kázal na púšti Jud­skej 2 a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké. 3 Toto je totiž ten, o ktorom po­vedal prorok Izai­áš: Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 a hovoril: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

2 a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

2 Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. —

Bible21

2 „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“