EvanjelickýMatúš3,17

Matúš 3:17

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.


Verš v kontexte

15 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší na­pl­niť všet­ku spravod­livosť. Po­volil Mu teda. 16 Keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zo­stupoval ako holubica a pri­chádzal na Neho. 17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Evanjelický

17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Ekumenický

17 A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

Bible21

17 Vtom se z nebe ozval hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“