EkumenickýHozeáš9

Hozeáš

Izrael korisťou národov1 Ne­teš sa, Iz­rael, nejasaj, ľud môj, lebo smil­nením si od­padol od Boha. Miloval si dary za smils­tvo na každom obil­nom hum­ne. 2 Hum­no ani vín­ny lis ich ne­na­sýti a mladé víno ich oklame. 3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm. 4 Nebudú od­lievať víno pre Hos­podina, svojimi obetami si nezís­kajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smút­ku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvr­ní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedos­tane sa do domu Hos­podina. 5 Čo chcete robiť v deň sláv­nos­ti, v deň Hos­podinov­ho sviat­ku? 6 Aj keď uj­dú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Mem­fis ich po­chová. Ich vzác­ne strieb­ro za­ras­tie burinou, tŕnie ich vy­ženie z vlastných stanov. 7 Prišli dni tres­tu, prišli dni od­platy, zle sa bude za­ob­chádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialen­com je muž ducha, lebo sú počet­né tvoje hriechy a veľký je tvoj od­por. 8 Je azda Ef­rajim bdelým strážcom a ľud môj­ho Boha prorokom? Pas­ca je na­stražená na všet­kých jeho ces­tách, ne­vraživosť vlád­ne v dome jeho Boha. 9 Hl­boké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, po­tres­tá ich hriechy. Odvrhnutie Efrajima10 Ako vinič na púšti našiel som Iz­rael, ako na skorú figu na figov­níku v jej pr­vom čase hľadel som na jeho ot­cov. Oni išli do Baál-Peóru, za­svätili sa Han­be, stali sa ohav­nosťou ako ich milenec. 11 Ef­rajim — ako vtáča od­letí ich sláva od pôrodu, od tehoten­stva a od počatia. 12 Aj keď vy­chovajú svojich synov, vez­mem ich od nich, aby u nich nebolo ľudí. Veru, beda im, keď sa od nich od­vrátim. 13 Ef­rajim — videl som, ako svoje deti urobil korisťou pre lov­ca, ako Ef­rajim vy­viedol svoje deti na za­bitie. 14 Daj im, Hos­podin — čo by si im tak dal? — Daj im ne­plod­né lono a vy­sc­hnuté pr­sia! 15 Všet­ko ich zlo sa prejavilo v Gilgále, áno, tam som ich znenávidel. Pre skazenosť ich skut­kov ich vy­ženiem zo svoj­ho domu; viac ich nebudem milovať, všet­ci ich veľmoži sú tvrdo­šij­ní. 16 Ef­rajim je ubitý, jeho korene vy­sch­li, už ne­prinesú ovocie; ale aj keby rodili, usmr­tím vy­túžené ovocie ich lona. 17 Môj Boh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­počúvali, a stanú sa zblúdil­cami medzi národ­mi.

EkumenickýHozeáš9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček