EkumenickýHozeáš12

Hozeáš

Izrael je nespoľahlivý1 Klam­stvom ma oboh­nal Ef­rajim, pod­vodom dom Iz­raela, aj Júda sa stále po­tuluje s bohmi, svätým božs­tvám os­táva ver­ný. 2 Ef­rajim je pas­tierom vet­ra, za východ­ným vet­rom sa ženie celý deň, množí lož a násilie. Uzat­várajú zmluvu s Asýriou, olej je do­pravovaný do Egyp­ta. 3 Hos­podin má spor s Júdom, chce stres­tať Jákoba podľa jeho ciest, podľa jeho skut­kov mu dať od­platu. 4 V lone mat­ky uchopil brata za pätu, vo svojej sile zápasil s Bohom, 5 zápasil s anjelom a pre­mohol ho, plakal a prosil o milosť. V Bételi ho našiel, tam sa s ním rozp­rával. 6 Hos­podin je Boh zá­stupov, Hos­podin je jeho meno. 7 Ty by si sa mal vrátiť k svojmu Bohu. Za­chovaj milo­sr­den­stvo a spravod­livosť a dych­tivo očakávaj svoj­ho Boha bez pre­stania! 8 Kanaán má v ruke falošné váhy, miluje pod­vod. 9 Ef­rajim zasa po­vedal: Ako som len zbohatol, na­honobil som si majetok; nič z toho, čo som spôsobil, ma nezas­tih­ne, žiad­ne zlo, ktorým som sa pre­hrešil. 10 Ja som však Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, znovu ťa ubytujem v stanoch ako v dňoch stretávania na púšti. 11 Hovoril som k prorokom, dal som im mnohé videnia a pro­stred­níc­tvom prorokov som hovoril v obrazoch. 12 S Gileádom je ničom­nosť, akí sú len prázd­ni! V Gilgále obetovali dobyt­ku a ich ol­táre sú tak ako hromada kamenia na bráz­de oráčiny. 13 Jákob utiekol do stepí Aramu, Iz­rael slúžil, aby do­stal ženu. Za ženu strážil stáda. 14 Pro­stred­níc­tvom proroka Hos­podin vy­viedol Iz­rael z Egypta a pro­stred­níc­tvom proroka ho strážil. 15 Tr­p­ké roz­horčenie spôsobil Ef­rajim, pre­to jeho Pán naňho nechá uvaliť jeho vlast­nú krv a vráti mu po­tupu, ktorú spôsobil.

EkumenickýHozeáš12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček