EkumenickýHozeáš3

Hozeáš

Cena za zmierenie s Bohom1 Hos­podin mi opäť po­vedal: Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží, práve tak ako Hos­podin miluje Iz­raelitov, ktorí sa ob­racajú k iným bohom a majú radi hroz­nové koláče. 2 Kúpil som ju teda za pät­násť striebor­ných, chómer jačmeňa a džbán vína. 3 Po­vedal som jej: Dlho zo­staneš u mňa. Nebudeš smil­niť a nebudeš mať muža a ani ja s tebou nebudem mať nič, 4 lebo dlho zo­stanú Iz­raeliti bez kráľa, kniežat, bez obety, maceby, efódu a terafím. 5 Po­tom sa Iz­raeliti ob­rátia a budú hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, a Dávida, svoj­ho kráľa. S bázňou sa ob­rátia k Hospodinovi a jeho dob­rote v čase, ktorý príde.

EkumenickýHozeáš3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček