EkumenickýHozeáš5

Hozeáš

Súd nad vodcami Izraela1 Počuj­te toto, kňazi, dávaj­te po­zor, dom Iz­raela, aj kráľov­ský palác, na­kloňže si svoje ucho, lebo vás sa týka ten­to súd! Pre Mic­pu sa stali osíd­lom, na Tábore rozp­res­tretou sieťou, 2 v Šittíme vy­hĺbili jamu, ale ja ich všet­kých po­tres­tám. 3 Ja po­znám Ef­rajima, Iz­rael sa predo mnou ne­uk­ryl. Ty si smil­nil, Ef­rajim, poškvr­nil si Iz­rael. 4 Ich skut­ky im nedovoľujú vrátiť sa k svojmu Bohu; je v nich duch smils­tva, takže ne­poz­najú Hos­podina. 5 Vlast­ná pýcha Iz­raela ho usvedčuje do očí. Ef­rajim sa po­tkýna na vlast­ných pre­vineniach a po­tkýna sa s nimi aj Júda. 6 So svojimi ov­cami a dobyt­kom idú hľadať Hos­podina, ale nenáj­du ho, stiahol sa od nich. 7 Zradili Hos­podina, lebo plodili cudzích synov; teraz ich však nov­mesiac strávi aj s ich vlast­níc­tvom. Bratovražedná vojna izraelských kmeňov8 Trúb­te na roh v Gibei, na trúbu v Ráme, kričte na pop­lach v Bét-Ávene — už sú za tebou, Ben­jamín! 9 Ef­rajim spust­ne v deň, keď ho budem kar­hať, medzi kmeňmi Iz­raela oznámim výrok, ktorý bude spoľah­livý. 10 Vod­covia Júdu sú ako tí, čo po­súvajú medzu, vy­lejem na nich svoj hnev ako vodu. 11 Ef­rajim bude utlačený, ro­zdr­vený pri súde, lebo bol ochot­ný kráčať za ne­zmys­lom. 12 Budem ako moľ pre Ef­rajim a ako čer­votoč pre dom Júdu. 13 Keď Ef­rajim zbadal svoju chorobu a Júda svoju ranu, Ef­rajim išiel do Asýrie, Júda vy­slal po­slov k veľkému kráľovi. Ten vás však ne­môže uzdraviť, ani vy­liečiť vašu ranu, 14 lebo to ja som ako lev pre Ef­rajima a ako levíča pre dom Júdu. Ja, áno ja, roz­tr­hám a odídem, od­nesiem preč bez nádeje na zá­chranu. Modlitba pokánia a Božia odpoveď15 Odídem, vrátim sa späť na svoje mies­to, až kým ne­vyz­najú svoju vinu. Po­tom budú hľadať moju tvár, úpor­ne ma budú hľadať vo svojej úz­kos­ti:

EkumenickýHozeáš5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček