EkumenickýHozeáš7

Hozeáš

1 keď uzdravím Iz­rael, bude od­halená vina Ef­rajima a zlé skut­ky Samárie. Ako len pod­vod­ne konajú! Zlodej sa vkráda dnu, von­ku plienia záškod­níci. 2 Ne­mys­lia však na to, že ja si pamätám ich zlé činy. Ich skut­ky ich ob­klopujú, mám ich priamo pred sebou. Sprisahania proti kráľovskému dvoru3 Skazenosťami ob­veseľujú kráľa a svojimi pod­vod­mi jeho veľmožov. 4 Všet­ci sú cudzoložníci, sú ako pec roz­pálená pekárom, ktorý pre­stal bdieť, keď za­miešal ces­to a čaká na jeho vy­kys­nutie. 5 Den­ne je náš kráľ chorý, jeho veľmoži sú roz­pálení vínom, naťahujú svoju ruku aj k rúhačom. 6 Veru, pri­krádajú sa so srd­com rozžeraveným ako pec pri strojení ú­kladov — ich pekár spí po celú noc, ráno však vzbĺk­ne ako blčiaci plameň. 7 Všet­ci sú roz­pálení ako pec a stravujú svojich sud­cov. Všet­ci ich králi padajú, ni­kto z nich ku mne ne­volá. Pomýlená politika Izraela8 Ef­rajim je medzi národ­mi, mieša sa s nimi. Ef­rajim je boch­ník, ktorý pri pečení ne­otočili na druhú stranu. 9 Jeho silu stravujú cudzin­ci, ale on o tom ne­vie, je po­siaty šedinami, ale ani o tom ne­vie. 10 Vlast­ná pýcha usvedčuje Iz­rael priamo do tváre, ale ne­ob­rátia sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, a na­priek tomu všet­kému ho nehľadajú. 11 Ef­rajim sa stal podob­ný holubici: sú dôverčiví, bez roz­umu, pri­volávajú Egypt, kráčajú do Asýrie. 12 Keď pôj­du, rozp­res­triem na nich svoju sieť a znesiem ich dolu ako nebes­kých vtákov, po­tres­tám ich sedem­násob­ne podľa výnosu ich zhromaždenia. 13 Beda im, lebo odo mňa od­stúpili, skaza na nich, lebo sa vzbúrili proti mne. Ja som ich vy­kúpil, oni však o mne hovoria lži, 14 ani ku mne ne­volajú z hĺbky svoj­ho srd­ca, len kvília na svojich lôžkach, kvôli obiliu a muštu si robia na tele zárezy a vzdorujú mi. 15 Ja som ich na­pomínal, po­silňoval ich ramená, ale oni proti mne kujú zlé plány. 16 Ob­racajú sa k ničote, sú ako ne­spoľah­livý luk. Mečom pad­nú ich veľmoži pre svoj bez­očivý jazyk, ten bude ich výs­mechom v Egypte.

EkumenickýHozeáš7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček