EkumenickýHozeáš10

Hozeáš

Zánik kráľovstva a hriešneho kultu1 Iz­rael je buj­ný vinič a rodí pri­merane veľa ovocia. Čím viac ovocia však ne­sie, tým viac ol­tárov množí, o čo je jeho krajina lepšia, o to lepšie robí aj po­svät­né stĺpy. 2 Ich srd­ce je falošné, no teraz za­platia za svoju vinu. On zrúca ich ol­táre a spus­toší ich po­svät­né stĺpy. 3 Teraz hovoria: Ne­máme kráľa; nebojíme sa Hos­podina, a kráľ — čože nám môže urobiť? 4 Sú vy­slovované slová, pri­sahá sa bez zmys­lu, uzat­várajú sa zmluvy, roz­sudok vzchádza ako jedovatá burina na bráz­dach oráčiny. 5 O teľa Bét-Ávenu sa trasú obyvatelia Samárie, smúti za ním jeho ľud aj jeho kňazi; trasú sa pre jeho slávu, lebo od­stúpila od neho. 6 Aj ono bude od­nesené do Asýrie ako obeta veľkému kráľovi. Stud zožne Ef­rajim, han­biť sa bude Iz­rael za svoje plány. 7 Samária bude zničená; jej kráľ je podob­ný tries­ke plávajúcej na vode. 8 Spus­tošené budú výšiny Ávenu, hriech Iz­raela, tŕnie a bodľačie vy­ras­tie na ich ol­tároch. Vtedy po­vedia vr­chom: Pri­kryte nás! a kop­com: Pad­nite na nás! 9 Odo dní Gibey sa tiah­ne hriech Iz­raela; tam za­stali. Či ich nezas­tih­ne v Gibei voj­na proti synom bez­právia? 10 Pri­chádzam, aby som ich po­tres­tal; zhromaždia sa proti nim národy pri tres­te za ich dvoj­itú vinu. 11 Ef­rajim je cvičená jalovica, ktorá rada mláti obilie, a ja som vložil dob­ré jar­mo na jej šiju. Za­priah­nem Ef­rajima, Júda bude orať, Jákob bude brániť. 12 Za­sej­te si spravod­livosť, žnite ovocie milo­sr­den­stva, pre­or­te si úhor. Je čas hľadať Hos­podina, až kým ne­príde a nezav­laží vás spravod­livosťou. 13 Za­orávali ste pod­losť, ne­právosť ste zožínali, jed­li ste ovocie lži, lebo si sa spoliehal na svoju jaz­du, na množs­tvo svojich udat­ných bojov­níkov. 14 Po­vs­tane však rozb­roj v tvojom ľude a všet­ky tvoje pev­nos­ti budú zničené, tak ako zničil Šal­man Bét-Ar­belu v čase voj­ny; vtedy bola ubitá na sm­rť mat­ka sk­láňajúca sa nad deťmi. 15 Tak naložím s vami, Bétel, pre veľké zlo, ktoré konáte. Na ús­vite iz­rael­ský kráľ načis­to skončí.

EkumenickýHozeáš10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček