EkumenickýHozeáš14

Hozeáš

1 Samária ne­sie vinu za vzburu proti svoj­mu Bohu, pad­ne pod mečom: ich deti budú roz­sekané na kusy a tehot­né ženy budú roz­párané. Návrat a nový život pre Izrael2 Vráť sa, Iz­rael, k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, veď si sa po­tkýnal na vlast­nej vine. 3 Vez­mite so sebou slová a vráťte sa k Hospodinovi, po­vedz­te mu: Od­pusť nám každú vinu, vez­mi všet­ko, čo je dob­ré, a my za­platíme ovocím našich perí. 4 Asýria nás nezach­ráni. Nebudeme jaz­diť na koňoch a ne­povieme už dielu našich rúk: Naši bohovia! , lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou. 5 Vy­liečim ich od­pad­nutie, budem ich slobod­ne milovať, lebo sa od­vrátil od nich môj hnev. 6 Budem ako rosa pre Iz­rael, on rozk­vit­ne ako ľalia a za­pus­tí korene ako Libanon. 7 Bude vy­háňať nové výhon­ky, bude krás­ny ako oliva a bude roz­voniavať ako Libanon. 8 Tí, čo pre­bývajú v jeho tôni, budú opäť žiť ako obilie, vy­ženú ratoles­ti ako vinič a jeho chýr bude ako chýr libanon­ského vína. 9 Ef­rajim — čo ešte chce s modlami? Sám ho vy­počujem a do­hliad­nem naňho. Som ako svieži cyp­rus, to odo mňa si do­stal svoje plody. 10 Kto je múd­ry, nech tieto veci po­chopí a kto je chápavý, nech ich spoz­ná. Lebo priame sú ces­ty Hos­podinove; spravod­liví po nich kráčajú, no hriešnici sa na nich po­tkýnajú.

EkumenickýHozeáš14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček