EkumenickýHozeáš8

Hozeáš

Porušenie zmluvy1 Boh čaká ako levíča, Hos­podin je ako orol krúžiaci nad domom: Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môj­mu zákonu, 2 hoci ku mne kričia: Boh Iz­raela, my ťa po­známe! 3 Iz­rael za­vr­hol toho, ktorý je dob­rý, bude ho stíhať ne­priateľ. 4 Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle, ustanovili si kniežatá, ale bez môj­ho vedomia. Zo svoj­ho strieb­ra a zlata si spravili mod­ly, aby boli vy­kynožení. 5 Za­vr­hujem tvoje teľa, Samária; môj hnev blčí proti nim — do­kedy budú ne­schop­ní očis­tenia 6 synovia Iz­raela? Teľa nie je Boh; zhotovil ho remesel­ník. Veru, teľa Samárie bude roz­bité na kús­ky. 7 Sejú vietor a budú žať vích­ricu. Vy­ras­tie steb­lo bez zrna, nebude sa z neho robiť múka; ak by sa aj robila, zhl­tnú ju cudzin­ci. 8 Iz­rael je po­hl­tený, teraz sú medzi národ­mi ako ni­kým nech­cená nádoba. 9 Keď vy­stupovali do Asýrie, osamelého divého osla Ef­rajima si najímali milen­ci; 10 ale hoci ich najímajú medzi národ­mi, teraz ich zhromaždím a za­krát­ko pre­stanú po­mazávať kráľa veľmožov. 11 Keďže Ef­rajim rozm­nožil ol­táre, stali sa pre neho ol­tár­mi na hriech. 12 Na­písal som im množs­tvo svojich zákonov, no po­kladajú ich za cudzie. 13 Ako obety obetujú moje dary, jedia mäso — Hos­podin v nich ne­má zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich vinu a po­tres­tá ich hriechy — oni sa vrátia do Egyp­ta. 14 Iz­rael za­budol na svoj­ho Tvor­cu a staval chrámy, Júda rozm­nožoval opev­nené mes­tá. Zošlem však oheň na jeho mes­tá a ten strávi jeho pev­nos­ti.

EkumenickýHozeáš8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček