EkumenickýHozeáš13

Hozeáš

Smrť Efrajima1 Keď Ef­rajim hovoril, na­stala hrôza — bol vy­výšený v Izraeli, pre­vinil sa však s Baálom a zo­mrel. 2 Teraz ešte stále po­kračujú v hriechu a zo svoj­ho strieb­ra si vy­rábajú liate mod­ly: mod­ly podľa vlast­ného chápania, diela remesel­níkov — všet­ky z nich; majú aj obet­né barán­ky a teľatá boz­kávané človekom. 3 Pre­to budú ako ran­ný ob­lak, ako rosa, čo sa hneď stratí, ako plevy od­viate z humna alebo ako dym z komína. 4 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, ne­poz­náš a zá­chran­ca mimo mňa nejes­tvuje. 5 Pásol som ťa na púšti vo vy­sc­hnutej zemi. 6 Ako som ich pásol, na­sýtili sa; na­sýtili sa a spyšnelo im srd­ce, pre­to na mňa za­bud­li. 7 Budem teda pre nich ako lev, ako le­opard budem číhať na ces­te. 8 Na­pad­nem ich ako med­vedica olúpená o mláďa a rozo­rvem im hruď, chrániacu srd­ce. Zožeriem ich tam ako levica, poľná zver ich roz­tr­há. 9 Zničím ťa, Iz­rael, ktože ti môže po­môcť? 10 Kde je tvoj kráľ a tvoji sud­covia, aby ťa za­chránili vo všet­kých tvojich mes­tách? Tí, o ktorých si hovoril: Daj mi kráľa a veľmožov! 11 Dal som ti kráľa vo svojom hneve a beriem ho vo svojom roz­horčení. 12 Zviazaná je vina Ef­rajima a uschovaný je jeho hriech. 13 Boles­ti rodičky prišli kvôli ne­mu; je to syn ne­múd­ry, lebo sa nedos­tal včas na opus­tenie jej lona. 14 Vy­kúpil som ich zo spárov pod­svetia, vy­slobodil som ich zo smr­ti. Kde sú tvoje rany moru, sm­rť? Kde je tvoj os­teň, pod­svetie? 15 Aj keď sa mu darí medzi brat­mi, priženie sa východ­ný vietor, vietor od Hos­podina sa zdvih­ne z púšte a vy­suší jeho žried­lo, vy­suší jeho pramene. On vy­lúpi po­klad všet­kých vy­túžených vecí.

EkumenickýHozeáš13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček