EkumenickýHozeáš11

Hozeáš

Sklamaná otcovská láska Boha1 Keď bol Iz­rael mladý, miloval som ho, z Egypta som po­volal svoj­ho syna. 2 Ako som ich volal, tak sa vzďaľovali odo mňa, baálom prinášali obety a mod­lám pálili kadid­lo. 3 Sám som učil chodiť Ef­rajima, brával som ich na svoje ramená, no ne­poz­nali, že som ich uzdravoval. 4 Po­v­raz­mi ľud­skos­ti som ich ťahal, lanami lás­ky, bol som pre nich ako ten, čo im nadľahčuje jar­mo nad čeľus­te, sk­láňal som sa k nemu a dával som mu jesť. 5 Ne­vráti sa do Egyp­ta, no Asýria mu bude kráľom, lebo sa od­miet­li kajať. 6 Meč bude krúžiť v jeho mes­tách, zničí jeho falošných prorokov a strávi ich pre ich zámery. 7 Môj ľud má sklon od­vrátiť sa odo mňa, Baál je ten, ku ktorému volajú, spoločne ho vy­vyšujú. Božia láska premáha nevernosť8 Ako by som ťa mohol vy­dať, Ef­rajim, teba sa vzdať, Iz­rael? Ako by som ťa mohol vy­dať ako Adamu a naložiť s tebou ako s Cebójimom? Moja myseľ sa ob­racia proti mne a všet­ky moje pocity ľútos­ti sa roz­paľujú. 9 Nedám priechod svoj­mu pálčivému hnevu, ne­zničím znova Ef­rajim, lebo ja som Boh, a nie človek, Svätý upro­stred teba, ne­prídem vo vzrušení hnevu. 10 Budú kráčať za Hos­podinom, on za­reve ako lev. Áno, za­reve a nato s triaškou pri­beh­nú synovia od západu. 11 Pri­beh­nú s triaškou ako vták z Egypta, ako holubica z Asýrie; po­tom im dám príbytok v ich vlast­ných domoch — znie výrok Hos­podina.

EkumenickýHozeáš11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček