Bible211. Korintským1

1. Korintským

1 Pavel, z Boží vůle po­vo­laný apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Sos­tenes 2 církvi Boží v Ko­rin­tu, po­svěceným v Kri­stu Ježíši, po­vo­laným svatým a také všem, kdo na jakémko­li místě vzývají jméno naše­ho spo­lečného Pá­na Ježíše Krista: 3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. Je Kristus rozdělen?4 Stále za vás dě­ku­ji své­mu Bo­hu, to­tiž za to, jaké Boží mi­losti se vám do­stalo v Kri­stu Ježíši: 5 byli jste v něm obo­haceni v každém ohle­du, každým slovem a veškerým po­znáním. 6 Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno, 7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista. 8 Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout. 9 Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem! 10 Bratři, jménem naše­ho Pá­na Ježíše Krista vás pro­sím, abys­te všich­ni spo­lu sou­hla­si­li a namísto vzájemných roz­tržek byli spo­jeni jednou mys­lí a jedním záměrem. 11 Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mo­ji, do­zvěděl, že mezi se­bou má­te svá­ry. 12 Mám na mys­li to, že je­den z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“ 13 Copak je Kri­stus roz­dělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pav­lově jménu? 14 Díky Bo­hu, že jsem niko­ho z vás nekř­til, kro­mě Kri­spa a Gaia, 15 aby ještě někdo neře­kl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. 16 Pokř­til jsem vlastně i Štěpánovu ro­di­nu, ale ne­vím, že bych kř­til ještě něko­ho dalšího. 17 Kri­stus mě to­tiž ne­po­slal křtít, ale kázat evange­li­um, a to bez moud­rých řečí, aby snad ne­byl zmařen Kri­stův kříž. Bláznivé kázání18 Ano, pro ty, kdo spějí k záhu­bě, je po­sel­ství kříže bláz­nov­stvím, ale pro nás, kdo do­chází­me spásy, je to Boží moc. 19 Je pře­ce psáno: „Zahubím moud­rost moudrých, zavrhnu ro­zum rozumných.“ 20 Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový mys­li­tel? Copak Bůh ne­ob­rá­til moud­rost svě­ta v bláz­nov­ství? 21 Bůh se ve své moud­rosti ne­dal svě­tu po­znat je­jich vlastní moud­rostí. Namísto toho se Bohu za­lí­bi­lo, že spasí ty, kdo uvěří to­muto bláznivé­mu kázání. 22 Ži­dé poža­dují zá­zra­ky, Ře­kové hledají moud­rost, 23 ale my káže­me Krista ukřižovaného – pro Ži­dy po­horšení, pro po­ha­ny bláz­nov­ství, 24 ale pro po­vo­lané, ať Ži­dy či Ře­ky, Krista – Boží moc a Boží moud­rost. 25 Boží bláz­nov­ství je to­tiž moud­řejší než li­dé a Boží sla­bost je silnější než li­dé. 26 Podívej­te se, bratři, jak vás Bůh po­vo­lal: pod­le lid­ských měří­tek mezi vá­mi není mno­ho moud­rých, mo­cných nebo uro­zených. 27 Bůh ale vy­vo­lil bláznivé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil moud­ré. Bůh vy­vo­lil slabé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil silné. 28 Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je, 29 aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil. 30 Jen díky ně­mu jste v Kri­stu Ježíši, který se stal naší moud­rostí od Bo­ha, naší sprave­dlností, po­svěcením a vy­kou­pením. 31 A pro­to, jak je psáno: „Kdo se chlu­bí, ať se chlu­bí v Hospodinu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček