Bible211. Korintským8

1. Korintským

Svoboda a ohleduplnost1 Pokud jde o maso obětované mod­lám: Ano, ví­me, že „všich­ni jsme doš­li po­znání“. Po­znání ovšem na­dýmá, za­tím­co lás­ka bu­duje. 2 Kdo si mys­lí, že něco ví, ještě ne­ví tak, jak by vědět měl. 3 Kdo ale mi­lu­je Bo­ha, ten má po­znání od něj. 4 Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného mod­lám: Ví­me, že „­mod­la ne­zna­mená vůbec nic“ a že „není žádný Bůh než je­diný“. 5 Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bo­hové (a ta­kových „­bo­hů“ a „pánů“ je ce­lá řa­da), 6 pro nás je ale jen je­diný Bůh – Otec, z něhož je všech­no, i my pro něj; a je­diný Pán – Ježíš Kri­stus, skrze něhož je všech­no, i my skrze něj. 7 Všich­ni ale k to­muto po­znání ne­doš­li. Něk­teří jsou do­sud tak zvyklí na mod­ly, že jsou k požívání ta­kového masa chou­lostiví a mají pak špatné svědo­mí. 8 Jídlo nás ovšem k Bohu ne­při­blíží. Pokud nejí­me, nejsme o nic horší, a pokud jí­me, nejsme o nic lepší. 9 Dej­te ale po­zor, aby se ta vaše svo­boda ne­sta­la pro slabší ka­menem úra­zu. 10 Co kdy­by tě někdo vi­děl – te­be, který jsi „došel po­znání“ – jak sedíš u jíd­la v chrámě mod­lo­s­luž­by? Nene­chá se ten slabší pro­ti své­mu svědo­mí strh­nout, aby jedl maso obětované mod­lám? 11 Kvů­li tvé­mu „po­znání“ tak hyne tvůj slabší sou­ro­zenec, za kterého zemřel Kri­stus! 12 Když tak­to zraňujete chou­lostivé svědo­mí svých sou­ro­zen­ců, ne­hřeší­te jen pro­ti nim, ale pro­ti Kri­stu! 13 Pokud mého bra­t­ra svádí jídlo k hří­chu, ne­do­tknu se masa už nikdy v živo­tě, abych snad svého bra­t­ra ne­sve­dl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček