Bible211. Korintským6

1. Korintským

Soudy v církvi1 Jak se někdo z vás od­važuje, když má s někým spor, sou­dit se před ne­sprave­dlivý­mi, a ne před svatý­mi? 2 Copak ne­ví­te, že svatí bu­dou sou­dit svět? Když má­te jednou sou­dit svět, to nejste schopní roz­sou­dit ta­kové ma­ličkosti? 3 Ne­ví­te, že bu­de­me sou­dit an­děly? Čím spíše běžné životní záleži­tosti! 4 Vy ale s ta­kový­mi věc­mi chodí­te k sou­du a při­jímá­te za soud­ce li­di, kteří v církvi nic ne­zna­menají! 5 Říkám to k vaší hanbě. To mezi vá­mi není ani je­den moud­rý, který by své bra­t­ry mohl roz­sou­dit? 6 Ale bra­tr se soudí s bra­t­rem, a to před ne­věřící­mi! 7 Už vůbec to, že se spo­lu soudí­te, je vaše pro­hra. Pro­č radě­ji ne­s­náší­te křiv­du? Pro­č radě­ji netrpí­te ško­du? 8 Vy ale křiv­dí­te a škodí­te, a to vlastním bra­trům! 9 Copak ne­ví­te, že ne­sprave­dliví ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství? Ne­pleť­te se: Smilníci, mod­láři, cizo­ložníci, rozkošníci, zvrhlíci, 10 zlodě­ji, la­kom­ci, opil­ci, po­mlou­vači ani vy­dři­du­chové ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství. 11 A ta­koví jste něk­teří by­li, ale jste omy­ti, jste po­svěceni a jste osprave­dlněni jménem Pá­na Ježíše Krista a Du­chem naše­ho Bo­ha. Nepatříte sami sobě12 „Všech­no smím“ – bu­diž, ale ne všech­no je pro­spěšné. Všech­no smím, ale ničím z toho se ne­dám ovládnout. 13 „Jídlo bři­chu a bři­cho jídlu – Bůh jednou zruší obojí.“ Bu­diž, tělo však ne­pa­tří smil­stvu, ale Pánu a Pán tělu. 14 Ten­týž Bůh, který vzkřísil Pá­na, vzkřísí svou mo­cí i nás. 15 Copak ne­ví­te, že vaše tě­la jsou Kri­stový­mi ú­dy? Mohu snad vzít údy Kri­stovy a uči­nit je údy ne­věstky? To nikdy! 16 Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“ 17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch. 18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu. 19 Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě; 20 byli jste draze vy­kou­peni! Pro­to svým tělem vzdávej­te čest Bo­hu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček