Bible211. Korintským3

1. Korintským

Jeden sázel, druhý zaléval1 Jenže já jsem s vá­mi, bratři, ne­mohl mlu­vit jako s du­chovní­mi, ale jako s těles­ný­mi, jako s ne­mluvňa­ty v Kri­stu. 2 Kr­mil jsem vás mlékem, ne hutným pokr­mem, ne­boť jste ho ještě ne­moh­li snést a ani do­sud nemůžete, 3 ne­boť jste stále těles­ní. Copak nejste těles­ní a ne­chodí­te po lid­ských cestách, když mezi se­bou má­te závist a svár? 4 Když je­den říká: „Já jsem Pavlův“ a druhý „Já zas Apollův“ , ne­chová­te se jen jako obyčejní li­dé? 5 Kdo je vůbec Apol­los? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěři­li, a to každý, jak mu dal Pán. 6 Já jsem sázel, Apol­los za­léval, ale vzrůst vám dal Bůh. 7 Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo za­lévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. 8 Ten, kdo sází, a ten, kdo za­lévá, jsou jedno; každý však do­stane svou vlastní odpla­tu za svou vlastní práci. 9 Jsme tedy Boží spo­lu­pracovníci; vy jste Boží po­le, Boží stav­ba. 10 Pod­le Boží mi­losti, jíž se mi do­stalo, jsem jako zkušený stavi­tel po­ložil zákla­dy, na kterých pak staví další. Každý však ať dává po­zor, jak na nich staví. 11 Nikdo nemůže po­ložit jiný základ, mimo ten, který je již po­ložen, a to je Ježíš Kri­stus. 12 Ať už kdo na tom základě staví ze zla­ta, stříb­ra, drahého ka­mení, z dříví, sena nebo ze slámy, 13 dílo každého vy­jde naje­vo. V onen den se to ukáže; bude to zje­veno ohněm, ne­boť oheň vy­zkouší dílo každého člověka. 14 Zůstane-li něčí dílo, které po­stavil, získá odpla­tu. 15 Shoří-li něčí dílo, utrpí ško­du; sám sice bude za­chráněn, ale jen jako skrze oheň. 16 Copak ne­ví­te, že jste Boží chrám? Vž­dyť ve vás pře­bývá Boží Duch! 17 Kdoko­li ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, ne­boť Boží chrám je svatý, a to jste vy. 18 Ať se nikdo ne­plete: kdo z vás si mys­lí, že je na tom­to světě moud­rý, ať se radě­ji stane bláznem. Pak teprve bude moud­rý, 19 ne­boť moud­rost to­ho­to svě­ta je u Boha bláz­nov­stvím. Je pře­ce psáno: „On chytá chyt­ráky v je­jich vychytralosti.“ 20 A jinde: „Hospodin zná úmys­ly moud­rých – ví, že ne­zna­menají vůbec nic.“ 21 Ať už se pro­to nikdo ne­chlu­bí lid­mi. Všech­no je pře­ce vaše: 22 ať Pavel, Apol­los či Petr, ať svět, život nebo smrt, ať už přítom­nost nebo bu­dou­cnost – všech­no je vaše, 23 vy jste Kri­stovi a Kri­stus Boží.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček