Bible211. Korintským5

1. Korintským

Kvas v těstě1 Pro­s­lýchá se dokon­ce, že je mezi vá­mi smil­stvo, a to ta­kové smil­stvo, jaké se nena­jde ani mezi po­ha­ny – někdo prý ži­je s manželkou vlastního ot­ce! 2 A vy jste ještě pyšní! Nemě­li bys­te radě­ji truch­lit a vy­loučit to­ho, kdo to spá­chal, ze svého stře­du? 3 Ačko­li jsem od vás tělem dale­ko, v du­chu jsem s vá­mi a ohledně to­ho, kdo to spá­chal, jsem již roz­ho­dl, jako bych byl příto­men: 4 Až se shro­máždí­te ve jménu naše­ho Pá­na Ježíše, budu v du­chu s vá­mi a bude s vá­mi moc naše­ho Pá­na Ježíše. 5 Teh­dy do­tyčného vy­dej­te sa­tanovi k záhu­bě tě­la, aby jeho duch byl spa­sen v Pánův den. 6 Vaše chlu­bení není namístě. Copak ne­ví­te, že tro­cha kva­su prokvasí ce­lé těsto? 7 Zbav­te se starého kva­su, abys­te byli novým, ne­kvašeným těs­tem. Vž­dyť Kri­stus, náš ve­liko­noční Beránek, byl již obětován! 8 Pro­to slav­me Ve­liko­no­ce bez starého kva­su, bez kva­su špatnosti a ničem­nosti, ale s ne­kvašený­mi chle­by upřím­nosti a prav­dy. 9 V do­pisu jsem vám na­psal, abys­te se ne­stýka­li se smilníky. 10 Ne­mys­lel jsem ale vůbec smilníky to­ho­to svě­ta ani la­kom­ce, vy­dři­du­chy nebo mod­láře – vž­dyť to bys­te mu­se­li ze svě­ta utéci! 11 Teď vám tedy píšu, abys­te se ne­stýka­li s někým, kdo si říká bra­tr, ale je to smilník, la­ko­mec, mod­lář, po­mlou­vač, opi­lec nebo vy­dři­duch. S ta­kovým ani ne­jez­te. 12 Pro­č bych měl sou­dit ještě ty venku? Nemá­te snad sou­dit ty, kdo jsou uvni­tř? 13 Ty venku bude sou­dit Bůh. „To­ho zlého vy­luč­te ze svého středu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček