Bible211. Korintským16

1. Korintským

Plány a pozdravy1 Pokud jde o sbírku na svaté, řiď­te se stejný­mi po­ky­ny, jaké jsem dal církvím v Galacii: 2 Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, ko­lik si může dovo­lit, aby se sbírky ne­ko­naly teprve, když při­jdu. 3 Jakmi­le při­jdu, dám vá­mi schváleným mužům do­po­ručující lis­ty a pošlu je s vaším da­rem do Je­ruzalé­ma. 4 Bude-li po­tře­ba, abych šel s ni­mi, půjdou se mnou. 5 Při­jdu k vám, až pro­jdu Ma­kedo­nii. Ma­kedo­nii to­tiž jen pro­cházím, 6 ale u vás snad něja­kou dobu zůstanu, možná i přes zi­mu, abys­te mě moh­li vy­pravit, kamko­li půjdu. 7 Ten­tokrát se u vás ne­chci jen za­stavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas po­bu­du. 8 Až do Letnic ale zůstanu v Efesu, 9 ne­boť se mi tu otevírají ve­liké a slibné možnosti, i když je tu mno­ho pro­tivníků. 10 Jest­li k vám při­jde Ti­mo­te­us, po­sta­rej­te se, ať se u vás cítí dobře, vž­dyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já; 11 ať jím tedy nikdo ne­po­hrdá. Vy­prav­te ho v poko­ji na ces­tu za mnou, ne­boť tu na něj s bra­t­ry čekám. 12 Pokud jde o bra­t­ra Apol­la, vel­mi jsem ho pro­sil, aby za vá­mi s bra­t­ry přišel. Právě teď k vám ale roz­hodně ne­ch­těl jít; při­jde však, až bude mít možnost. 13 Bdě­te, stůj­te ve víře, buď­te sta­teční, buď­te silní. 14 Všech­no ať se mezi vá­mi děje v lás­ce. 15 Bratři, ví­te, že Štěpánova ro­di­na je prvním ovo­cem Ře­cka a že se vy­da­li službě svatým. Pro­sím vás te­dy, 16 abys­te ta­kové lidi následova­li, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tom­to díle. 17 Mám ve­likou ra­dost, že do­razil Štěpán, For­tu­nát a Achaikos, pro­tože mi vy­na­hra­di­li vaši ne­přítom­nost. 18 Občer­st­vi­li mě na du­chu a jis­tě i vás. Ta­kových li­dí si važ­te. 19 Pozdravují vás sbo­ry v Asii. Vel­mi vás v Pánu pozdravuje Akvi­la s Pri­s­cillou i církev u nich v do­mě. 20 Pozdravují vás všich­ni sou­ro­zen­ci. Pozdrav­te se navzájem svatým po­libkem. 21 JÁ PAVEL PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RU­KOU. 22 Kdo nemá rád Pá­na, ať je pro­klet. Ma­ranatha! 23 Mi­lost Pá­na Ježíše s vá­mi. 24 Má lás­ka je s vá­mi vše­mi v Kri­stu Ježíši.

Bible211. Korintským16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček