RoháčekMatúš3,15

Matúš 3:15

Evanjelium podľa Matúša

Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal.


Verš v kontexte

14 Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol po­krs­tený od teba, a ty ideš ku mne? 15 Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal. 16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal.

Evanjelický

15 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší na­pl­niť všet­ku spravod­livosť. Po­volil Mu teda.

Ekumenický

15 Ale Ježiš mu od­povedal: Nechaj to teraz! Pat­rí sa nám vy­konať všet­ko, čo je spravod­livé. A tak mu Ján už neb­ránil.

Bible21

15 „Ne­braň tomu,“ od­po­věděl mu Ježíš. „Tak­to má­me na­plnit veške­rou spravedlnost.“ A tak mu ne­bránil.