RoháčekMatúš3,2

Matúš 3:2

Evanjelium podľa Matúša

a hovoril: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch prišiel Ján Krs­titeľ a kázal na Jud­skej púšti 2 a hovoril: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. 3 Lebo toto je ten predpovedaný skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal: Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 a hovoril: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

2 a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

2 Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. —

Bible21

2 „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“