RoháčekMatúš3,16

Matúš 3:16

Evanjelium podľa Matúša

A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho.


Verš v kontexte

15 Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal. 16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho. 17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho.

Evanjelický

16 Keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zo­stupoval ako holubica a pri­chádzal na Neho.

Ekumenický

16 Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho.

Bible21

16 Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj.