RoháčekMatúš3,17

Matúš 3:17

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.


Verš v kontexte

15 Ale Ježiš od­povedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme na­pl­nili všet­ku spraved­livosť. Vtedy ho nechal. 16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho. 17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Evanjelický

17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Ekumenický

17 A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

Bible21

17 Vtom se z nebe ozval hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“