RoháčekJózua3,9

Józua 3:9

Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha!


Verš v kontexte

8 A ty pri­kážeš kňazom, ktorí ne­sú truh­lu sm­luvy, a po­vieš im: Keď prij­dete až na po­kraj vody Jor­dána, za­stavíte sa a budete stáť v Jor­dáne. 9 Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha! 10 A zase povedal Jozua: Po tom­to po­znáte, že je sil­ný Bôh živý vo vašom strede a že istotne vy­ženie zp­red vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Ger­gezeja, Amoreja a Jebuzeja.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha!

Evanjelický

9 Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

9 Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“

RoháčekJózua3,9