RoháčekJózua3,17

Józua 3:17

A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.


Verš v kontexte

15 a keď prišli tí, ktorí nies­li truh­lu, až k Jor­dánu, a nohy kňazov, ne­súcich truh­lu, za­močili sa na kraji vody (a Jor­dán býva pre­pl­nený, takže roz­lieva vody na všet­ky svoje brehy, každoročne v dobe žat­vy), 16 že sa za­stavily vody, so­stupujúce od hora, a stály jako jedna hromada na veľmi ďaleko pri mes­te Adame, ktoré leží po strane Car­tána, a tie, ktoré so­stupovaly k moru púšte, k Soľnému moru, od­tiek­li cel­kom a boly od­rezané, a ľud prešiel na mies­to naproti Jerichu. 17 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.

Evanjelický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Ekumenický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Bible21

17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.