Evanjelický2. Korintským1

2. Korintským

Pozdrav1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os cir­kvi Božej v Korin­te a všet­kým svätým v celej Acháji. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! Vďaka za potešenie v utrpení3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh každého po­tešenia, 4 ktorý nás po­tešuje v každom našom súžení, aby sme po­tešením, ktorým nás po­tešuje Boh, moh­li po­tešovať tých, čo sú v akom­koľvek súžení. 5 Veď ako sa množia naše utr­penia pre Kris­ta, tak sa rozm­nožuje aj naše po­tešenie skr­ze Kris­ta; 6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše po­tešenie a spasenie, či sa nám do­stáva útechy, (aj to) je na vaše po­tešenie, ktoré pôsobí, že tr­pez­livo znášate tie is­té utr­penia, aké aj my znášame. 7 A naša nádej pre vás je pev­ná, lebo vieme, že ako máte účasť v utr­peniach, tak aj v po­tešení. 8 Nech­ceme totiž, bratia, aby ste ne­vedeli o našom súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. 9 Veď my sami sme už vy­povedali nad sebou výrok smr­ti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych. 10 On nás z takej smr­ti vy­tr­hol a vy­tŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude za­chraňovať, 11 keď aj vy po­máhate mod­lit­bou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých do­stáva, mnohí za nás ďakovali. Apoštolova úprimnosť12 Lebo toto je naša chvála: svedec­tvo vlast­ného svedomia, že sme sa na svete a naj­mä medzi vami žili v svätos­ti a čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti. 13 Lebo nič iné vám ne­píšeme, ako čo čítate, ale aj po­znáte, a dúfam, až do kon­ca po­znávať budete, 14 ako ste nás čias­točne už aj po­znali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tej­to dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz do­stala milosť, 16 a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska. 17 Keď som to chcel, či som konal azda ľah­komyseľne? Alebo keď sa roz­hodujem, či sa roz­hodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie? 18 Avšak ako je ver­ný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie. 19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám aj ja aj Sil­vanos a Timote­os zves­tovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno. 20 Veď koľkokoľvek je za­sľúbení Božích, v Ňom sú všet­ky; áno; pre­to v Ňom je aj amen na slávu Bohu skr­ze nás. 21 Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Kris­ta; On nás aj po­mazal, 22 On nás aj za­pečatil a dal nám do sŕdc záv­davok Ducha. Prečo nešiel apoštol do Korintu23 Boha volám za sved­ka svojej duše, že len zo še­tr­nos­ti k vám ne­prišiel som ešte do Korin­tu. 24 Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolu­pracov­níci vašej rados­ti; veď vierou stojíte.