Evanjelický2. Korintským8

2. Korintským

Zbierka v Macedónii1 Chcem, bratia, aby ste vedeli o milos­ti Božej, ktorej sa do­stalo macedón­skym zborom, 2 že v mnohých skúškach súženia hoj­nosť ich rados­ti a ich veľká chudoba rozm­nožila bohat­stvo ich šted­ros­ti. 3 Do­svedčujem, že dali podľa možnos­ti aj nad možnosť. 4 Sami od seba a veľmi naliehavo nás prosili, aby sa moh­li zúčast­niť na dob­ročin­nos­ti a na službe svätým . 5 Áno, nad naše očakávanie aj samých seba od­dali predovšet­kým Pánovi a z vôle Božej po­tom aj nám. 6 Pre­to sme na­pomenuli Títa, aby toto dielo lás­ky medzi vami aj do­končil, ako ho za­počal. 7 A vy ako sa roz­hojňujete vo všet­kom: vo viere a reči, v po­znaní a všet­kom snažení aj v lás­ke, ktorú sme vzbudili vo vás, tak sa roz­hoj­nite aj v dob­ročin­nos­ti. 8 Ne­vravím to ako roz­kaz, ale hor­livosťou iných skúšam aj úp­rim­nosť vašej lás­ky. 9 Veď po­znáte milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta, že hoci bol bohatý, schudob­nel pre vás, aby ste vy zbohat­li Jeho chudobou. 10 Len radu vám dávam v tom­to, veď to je pros­pešné vám, ktorí ste už vlani začali nielen skut­kom, ale aj dob­rou vôľou; 11 do­končte teda teraz dielo, aby tak vašej ochot­nej dob­rej vôli zod­povedal aj vý­sledok podľa toho, čo máte. 12 Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho, čo ne­má. 13 Veď nej­de o to, aby sa iným uľavilo a vám priťažilo, ale aby bola rov­nosť. 14 Vaša terajšia hoj­nosť nech po­môže ich nedos­tat­ku, aby ich hoj­nosť po­moh­la nedos­tat­ku vášmu, a tak na­stala rov­nosť; 15 ako je na­písané: Kto mal mnoho, ne­mal navyše, a kto málo, ne­mal nedos­tat­ku. 16 Vďaka Bohu, ktorý ten is­tý záujem o vás budí v srd­ci Títovom, 17 že (nielen) prijal moje vy­zvanie, ale vo svojej pre­veľkej hor­livos­ti ochot­ne od­išiel k vám. 18 Spolu s ním po­slali sme brata, jeho službu evan­jelia po­chval­ne po­znajú po všet­kých cir­kev­ných zboroch; 19 a nielen to, ale cir­kev­né zbory zvolili jeho za nášho spolu­ces­tovateľa pri tom­to diele lás­ky, čím slúžime na slávu samého Pána a podľa svojej ochoty; 20 ale varujeme sa pri­tom, aby nás ni­kto ne­upodoz­rieval pri tej­to hoj­nej zbier­ke, ktorú spravujeme. 21 Staráme sa totiž, aby (všet­ko) bolo dob­ré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 Spolu s nimi po­slali sme brata, o ktorom sme sa čas­to pre­svedčili, že je snaživý v mnohých veciach, a teraz bude ešte omnoho snaživejší, lebo má veľkú dôveru k vám. 23 Či Títos - môj spoločník a spolu­pracov­ník medzi vami - či naši bratia, oni sú apoštolovia cir­kev­ných zborov, sláva Kris­tova. 24 Podaj­te im teda dôkaz pred cir­kev­nými zbor­mi, že ich milujete a že ste naša pýcha.