Evanjelický2. Korintským1,2

2. Korintským 1:2

Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!


Verš v kontexte

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os cir­kvi Božej v Korin­te a všet­kým svätým v celej Acháji. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! 3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh každého po­tešenia,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Ekumenický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.