Evanjelický2. Korintským13

2. Korintským

Posledné napomenutie1 Toto už tretí raz idem k vám. Svedec­tvo dvoch alebo troch sved­kov do­káže každé slovo. 2 Vo­pred som po­vedal, totiž, keď som bol druhý raz medzi vami, a vo­pred hovorím teraz, keď som ne­prítom­ný, (hovorím) tým, ktorí pred­tým zhrešili, a všet­kým os­tat­ným, že až znovu prídem, ne­ušet­rím ni­koho. 3 Hľadáte totiž dôkaz, že hovorí zo mňa Kris­tus, ktorý nie je slabý oproti vám, ale je moc­ný vo vás. 4 Lebo keď aj bol ukrižovaný zo slabos­ti, ale žije v moci Božej. Aj my sme v Ňom síce slabí, ale budeme žiť s Ním z moci Božej pre vás. 5 Samých seba vy­skúšaj­te, či ste vo viere; samých seba pre­skúmaj­te. Či ne­poz­návate na sebe, že je vo vás Ježiš Kris­tus? Ak nie, znamená to, že ste sa pre­svedčili. 6 Dúfam však, že po­znáte, že my nie sme nehod­ní. 7 Mod­líme sa Bohu, aby ste sa nedopus­tili ničoho zlého, nie pre­to, aby sme sa my zdali hod­nými, ale aby ste vy činili dob­ré, a my sme boli ako nehod­ní. 8 Nič ne­môžeme proti prav­de, ale za prav­du. 9 Lebo my sa tešíme, keď sme slabí, ale vy ste moc­ní. Za to sa aj mod­líme, aby ste sa zdokonaľovali. 10 Toto píšem ako ne­prítom­ný pre­to, aby - keď budem prítom­ný - ne­musel som po­kračovať prís­ne podľa moci, ktorú mi dal Pán, aby som budoval, a nie boril. Pozdrav a požehnanie11 Na­koniec, raduj­te sa, bratia, zdokonaľuj­te sa, na­pomínaj­te sa, buďte jed­nomyseľní, za­chovávaj­te po­koj a Boh lás­ky a po­koja bude s vami. 12 Po­zdravuj­te sa vo­spolok svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ci svätí . 13 Milosť Pána Ježiša Kris­ta a lás­ka Božia a účas­ten­stvo Ducha Svätého so všet­kými vami! [Amen.]