Evanjelický2. Korintským4

2. Korintským

Služba novej zmluvy1 Pre­to, keď z milos­ti máme takúto službu, ne­ochabujeme, 2 ale zriek­li sme sa za­tajovaných haneb­nos­tí, ne­počíname si chyt­rác­ky, nefalšujeme slovo Božie, ale zjavujeme prav­du, a tak sa od­porúčame každému ľud­skému svedomiu pred Bohom. 3 Ak je aj za­kryté naše evan­jelium, za­kryté je tým, čo hynú. 4 V nich za­tem­nil Boh toh­to sveta myseľ ne­veriacich, aby sa im nerozs­vietilo svet­lo evan­jelia o sláve Kris­ta, ktorý je ob­raz Boží. 5 Lebo nie seba kážeme, ale Kris­ta Ježiša, Pána; o sebe však (hovoríme) ako o vašich služob­níkoch skr­ze Ježiša. 6 Lebo Boh, ktorý po­vedal: Nech z tem­nos­ti zažiari svet­lo! - zažiaril v našich srd­ciach, aby svietilo po­znanie slávy Božej v tvári Kris­tovej. 7 Ten­to po­klad máme, prav­da, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenes­mier­na moc je z Boha, a nie z nás. 8 Všet­kým sme utláčaní, ale nie po­tlačení; sme ties­není, ale si nezúfame; 9 sme prena­sledovaní, ale nie opus­tení; sme zmietaní, ale nehynieme; 10 Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjav­ný bol na našom tele. 11 My živí, ustavične sme vy­dávaní na sm­rť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smr­teľnom našom tele. 12 A tak v nás pôsobí sm­rť, ale vo vás život. 13 Keďže však máme toho is­tého ducha viery, ako je na­písané: Uveril som, pre­to som hovoril, - aj my veríme, a pre­to aj hovoríme, 14 lebo vieme, že Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a po­staví nás s vami. 15 Veď všet­ko toto deje sa pre vás, aby roz­hoj­nená milosť rozm­nožila vďačnosť čím viacerých na slávu Božiu. 16 Pre­to ne­ochabujeme, ale aj keď náš von­kajší človek hynie, náš vnútor­ný sa ob­novuje zo dňa na deň. 17 Lebo toto terajšie ľah­ké bremeno súženia zís­ka nám ne­smier­nu hoj­nosť večnej slávy, 18 keď nehľadíme na viditeľné, ale na ne­viditeľné. Viditeľné je totiž dočas­né, ale ne­viditeľné je večné.