Evanjelický2. Korintským10

2. Korintským

Pavlova obrana1 Ja, Pavel, sám vás na­pomínam v duchu tichos­ti a lás­kavos­ti Kris­tovej; ja, ktorý, keď som osob­ne prítom­ný medzi vami, som vraj po­kor­ný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám; 2 prosím vás, aby som ne­musel, keď prídem, byť smelý v dôvere, v ktorej, mys­lím, môžem byť smelý pred nie­ktorými, mys­liacimi si o nás, že žijeme podľa tela. 3 Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; 4 zbroje nášho boja nie sú teles­né, ale schop­né v Bohu zrúcať hrad­by; boríme mudr­lant­stvo 5 a každú na­mýšľavosť, čo sa dvíha proti po­znaniu Boha, každú myšlien­ku pod­robujeme v po­slušnosť Kris­tovu 6 a sme pri­pravení tres­tať každú ne­pos­lušnosť, len čo vaša po­slušnosť bude ú­pl­ná. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak je nie­kto pre­svedčený o sebe, že je Kris­tov, nech uváži zase sám v sebe, ako on je Kris­tov, že sme tak aj my. 8 Veď keby som sa ešte aj väčšmi chválil mocou, ktorú mi dal Pán, aby som vás vzdelával, a nie, aby som boril, nebol by som za­han­bený; 9 (ale nerobím tak), aby sa nez­dalo, akoby som vás chcel strašiť (svojimi) lis­tami. 10 Aj tak hovoria (nie­ktorí): Jeho lis­ty sú tvr­dé a prís­ne, ale keď je osob­ne prítom­ný, je slabý a jeho reč bez­výz­nam­ná. 11 Taký (človek) nech uváži, že akí sme v slove v lis­toch, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj v skut­ku, keď budeme prítom­ní. 12 My sa totiž ne­od­važujeme prirátať alebo prirov­nať k tým, čo od­porúčajú samých seba. Ale sú aj nerozum­ní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirov­návajú. 13 My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobis­ka, ktorú nám vy­meral Boh, aby sme došli až k vám. 14 Ne­vys­tatujeme sa, ako by sme ani neboli prišli až k vám; veď až k vám sme prišli s evan­jeli­om Kris­tovým. 15 Ale ani sa nech­válime bez miery cudzou prácou; veď máme nádej, že do­siah­neme hoj­ný ús­pech medzi vami, na vlast­nom pôsobis­ku, keď vzras­tie vaša viera, 16 aby sme po­tom kázali evan­jelium aj vo vzdialenejšom kraji a ne­museli sa honosiť hotovou prácou na cudzom poli. 17 Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi; 18 lebo nie ten sa do­kázal, kto sa sám od­porúča, ale koho Pán od­porúča.