Evanjelický1. Korintským16

1. Korintským

Zbierka1 So zbier­kou pre svätých urob­te aj vy tak, ako som pri­kázal cir­kev­ným zborom v Galácii. 2 Nech každý z vás každú nedeľu od­loží, čo mohol usporiť, aby sa zbier­ky nekonali práve vtedy, keď prídem. 3 Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hod­ných, s lis­tom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. 4 Ale ak by bolo vhod­né, aby som išiel i ja, pôj­du so mnou. 5 Prídem k vám, keď prej­dem Macedóniu, lebo Macedóni­ou (len) prej­dem, 6 ale u vás hádam ostanem alebo aj pre­zimujem, aby ste ma vy­prevadili, kam­koľvek by som išiel. 7 Nech­cem vás totiž vidieť len mimochodom, lebo mám nádej os­tať u vás nejaký čas, ak Pán do­volí. 8 V Efeze zo­stanem až do Let­níc, 9 lebo tu sa mi ot­vára široké pole práce, ale aj protiv­níkov je mnoho. Spolupracovníci10 Keď príde k vám Timote­os, hľaďte, aby sa ne­musel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja. 11 Nech teda ni­kto ním ne­pohŕda. Ale ho vy­prevaďte v po­koji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi brat­mi. 12 Brata Apol­la som veľmi prosil, aby šiel k vám s brat­mi, ale vôbec ne­mal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhod­ný čas. 13 Bdej­te, stoj­te vo viere zmužilí a sil­ní! 14 Všet­ko nech sa deje medzi vami v lás­ke! 15 Prosím vás však, bratia, po­znáte domác­nosť Štefanovu, že je z pr­vých v Acháji a dala sa do služby svätých ; 16 buďte pod­daní takým­to a každému, kto spolu­pracuje a na­máha sa. 17 Teším sa, že prišli Štefan, For­tunatos a Achai­kos, lebo na­hradili mi vašu ne­prítom­nosť. 18 Veď po­tešili ducha môj­ho i vášho. Nuž, vážte si takých­to! Pozdravy19 Po­zdravujú vás cir­kev­né zbory Ázie; po­zdravujú vás mnohok­rát v Pánovi Ak­vila a Pri­ska i cir­kev­ný zbor v ich dome. 20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa vo­spolok svätým boz­kom! 21 Po­zdrav mojou (vlast­nou) rukou, Pav­lovou. 22 Ak nie­kto ne­miluje Pána, nech je pre­kliaty! Maranata! 23 Milosť Pána Ježiša s vami! 24 Moja lás­ka so všet­kými vami v Kris­tovi Ježišovi! [Amen].