Evanjelický2. Korintským1,9

2. Korintským 1:9

Veď my sami sme už vy­povedali nad sebou výrok smr­ti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych.


Verš v kontexte

8 Nech­ceme totiž, bratia, aby ste ne­vedeli o našom súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. 9 Veď my sami sme už vy­povedali nad sebou výrok smr­ti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych. 10 On nás z takej smr­ti vy­tr­hol a vy­tŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude za­chraňovať,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 ale sami v sebe boli sme do­stali od­vetu smr­ti nato, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych,

Evanjelický

9 Veď my sami sme už vy­povedali nad sebou výrok smr­ti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych.

Ekumenický

9 Ba sami nad sebou sme prijali or­tieľ smr­ti, to pre­to, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕt­vych.

Bible21

9 v nit­ru jsme už vlastně očekáva­li roz­su­dek smrti. To vše se stalo, abychom ne­spo­léha­li sami na se­be, ale na Bo­ha, který křísí mrt­vé