Evanjelický2. Korintským1,1

2. Korintským 1:1

Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os cir­kvi Božej v Korin­te a všet­kým svätým v celej Acháji.


Verš v kontexte

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os cir­kvi Božej v Korin­te a všet­kým svätým v celej Acháji. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! 3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec milo­sr­den­stva a Boh každého po­tešenia,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou a brat Timote­us cir­kvi Božej, ktorá je v Korin­te, so všet­kými svätými, ktorí sú v celej Achaji:

Evanjelický

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os cir­kvi Božej v Korin­te a všet­kým svätým v celej Acháji.

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timotej cir­kvi Božej v Korinte a všet­kým svätým v celom Acháj­sku:

Bible21

1 Pavel, pod­le Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Ti­mo­te­u­scírkvi Boží v Ko­rin­tu a všem svatým v ce­lém Ře­cku: