Evanjelický2. Korintským6

2. Korintským

Pavlova vernosť v Pánovej službe1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste neb­rali nadar­mo milosť Božiu. 2 Veď On hovorí: V čas príhod­ný som ťa vy­slyšal a v deň spasenia som ti po­mohol. Aj­hľa, teraz je čas veľmi príhod­ný; aj­hľa, teraz je deň spasenia! 3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany. 4 Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach, 5 ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch, 6 čis­tote, známos­ti, zhovievavos­ti, dob­rote, Duchu Svätom, ne­po­krytec­kej lás­ke, 7 slove prav­dy, moci Božej, zbroji spravod­livos­ti na­pravo aj naľavo, 8 sláve aj po­tupe, zlej i dob­rej po­ves­ti; ako zvod­covia, a pred­sa prav­diví; 9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi; ako umierajúci, a aj­hľa, žijeme; ako kar­haní, a pred­sa ne­umorení; 10 ako smut­ní, ale vždy veselí; ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujúci; ako nič ne­majúci, a pred­sa všet­ko v moci majúci. 11 Naše ús­ta sú vám ot­vorené, Korint­skí, naše srd­ce rozšírené; 12 nie vám je tes­no u nás, ale vo vašom srd­ci je tes­no. 13 Ako deťom hovorím: Od­vďačte sa nám aj vy, rozšír­te srd­cia! Výstraha pred pohanstvom14 Neťahaj­te cudzie jar­mo s ne­veriacimi, lebo čo má spravod­livosť spoločné s ne­právosťou? Alebo aké je spoločen­stvo svet­la s tmou? 15 Aká zhoda medzi Kris­tom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s ne­veriacim? 16 Aké spojenie medzi chrámom a mod­lami? A my sme pred­sa chrám Boha živého, ako po­vedal Boh: Pre­bývať budem v nich a pre­chádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán; nečis­tého sa nedotýkaj­te, a ja vás prij­mem, 18 budem vám ot­com, a vy budete mi syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.