Evanjelický2. Korintským1,11

2. Korintským 1:11

keď aj vy po­máhate mod­lit­bou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých do­stáva, mnohí za nás ďakovali.


Verš v kontexte

10 On nás z takej smr­ti vy­tr­hol a vy­tŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude za­chraňovať, 11 keď aj vy po­máhate mod­lit­bou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých do­stáva, mnohí za nás ďakovali. 12 Lebo toto je naša chvála: svedec­tvo vlast­ného svedomia, že sme sa na svete a naj­mä medzi vami žili v svätos­ti a čis­tote Božej, nie v teles­nej múd­ros­ti, ale v Božej milos­ti.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 keď aj vy spolu pôsobíte mod­lit­bou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milos­ti, nám daný skrze mnohých.

Evanjelický

11 keď aj vy po­máhate mod­lit­bou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých do­stáva, mnohí za nás ďakovali.

Ekumenický

11 ak nám budete po­máhať aj vy mod­lit­bou za nás, aby za dar milos­ti, ktorej sa nám do­stáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.

Bible21

11 když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí.