Evanjelický2. Korintským9

2. Korintským

Potreba vyslať bratov1 Zbytočné mi je písať vám o službe svätým , 2 lebo viem o vašej ochote, pre ktorú chválim sa vami pred Macedón­skymi, že je Achája pri­pravená od minulého roka a vaša hor­livosť po­vzbudila viacerých. 3 Po­slal som teda bratov, aby nebolo len prázd­nou rečou, keď sa v tom­to vami chválime, ale, ako som po­vedal, aby ste boli pri­pravení, 4 a my, nech­ceme po­vedať vy, aby sme neboli za­han­bení v tej­to pev­nej dôvere, ak by Macedón­ski prišli so mnou a na šli vás ne­prip­ravených. 5 Pre­to uznali sme za po­treb­né požiadať bratov, aby vo­pred išli k vám a pri­pravili vašu ohlásenú zbier­ku, aby bola pri­chys­taná ako požeh­naný milodar, a nie ako lakom­stvo. Napomenutie hojne obetovať6 Toto však hovorím: Kto skúpo roz­sieva, skúpo bude aj žať; kto však hoj­ne roz­sieva, hoj­ne bude aj žať. 7 Každý (nech dá), ako si umienil v srd­ci, nie z ne­ochoty alebo z prinútenia; lebo ochot­ného dar­cu miluje Boh. 8 A Boh má moc vo všet­kom roz­hoj­niť pri vás svoju milosť, aby ste vo všet­kom mali vždy do­statok všet­kého (pre seba), aj nad­bytok pre každý skutok, 9 ako je na­písané: Roz­sypal, dal chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky. 10 A Ten, kto roz­sievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozm­noží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti, 11 a vo všet­kom budete obohatení na všemožnú šted­rosť, ktorá skr­ze nás pôsobí vďačnosť Bohu. 12 Lebo táto služba lás­ky nielenže do­plňuje nedos­tat­ky svätých, ale rozm­nožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. 13 Veď keď sa do­kazujete v tej­to službe lás­ky, oslavujú Boha, že sa po­slušne pri­znávate k evan­jeliu Kris­tov­mu a šted­ro sa delíte s nimi a so všet­kými. 14 Mod­lia sa za vás, túžia po vás pre ne­smier­nu milosť Božiu vo vás. 15 Vďaka Bohu za Jeho ne­vý­slov­ný dar!