EkumenickýJózua18,8

Józua 18:8

Muži sa vy­brali na ces­tu. Jozua im roz­kázal opísať krajinu: Choďte, prej­dite krajinu a opíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hos­podinom vám hodím lós.


Verš v kontexte

7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník. 8 Muži sa vy­brali na ces­tu. Jozua im roz­kázal opísať krajinu: Choďte, prej­dite krajinu a opíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hos­podinom vám hodím lós. 9 Muži od­išli a prešli krajinou. Za­znamenali do knihy roz­pis podľa miest na sedem čas­tí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy vstali mužovia a od­išli. A Jozua pri­kázal tým, ktorí išli popisovať zem, a riekol: Iďte a po­choďte po zemi a popíšte ju, a potom sa na­vráťte ku mne, a tu vám vrh­nem losy pred Hos­podinom v Síle.

Evanjelický

8 Mužovia sa vy­brali na ces­tu; Józua im pri­kázal popísať krajinu: Choďte, po­choďte krajinu, popíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hos­podinom.

Ekumenický

8 Muži sa vy­brali na ces­tu. Jozua im roz­kázal opísať krajinu: Choďte, prej­dite krajinu a opíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hos­podinom vám hodím lós.

Bible21

8 Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček