Bible21Matouš3

Matouš

Hlas volajícího1 V těch dnech za­čal Jan Kř­ti­tel kázat v jud­ské pouš­ti: 2 „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“ 3 To je ten, o kterém mlu­vil pro­rok Iza­iáš, když říkal: „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“ 4 Ten Jan nosil oděv z vel­bloudí srsti, ko­lem boků měl kožený pás a jeho pokr­mem byly ko­bylky a les­ní med. 5 Je­ruzalém, ce­lé Jud­sko i ce­lý jordán­ský kraj teh­dy vy­cházel k ně­mu, 6 vy­znáva­li své hří­chy a on je kř­til v ře­ce Jordán. 7 Když ale uvi­děl, že se k ně­mu při­chází pokřtít mno­ho fa­ri­zeů a sa­du­ceů, ře­kl jim: „Ple­meno zmi­jí, kdo vám ukázal, jak utéct před při­cházejícím hněvem? 8 Za­čně­te nést ovo­ce od­po­vídající vaše­mu pokání. 9 A ne­mys­lete, že si můžete ří­kat: ‚Má­me otce Abrahama.‘ Říkám vám, že Bůh je schopen Abraha­movi vzbu­dit po­tomky z to­ho­to ka­mení! 10 Se­ke­ra je už na­přaže­na ke kořeni stro­mů. Každý strom, který nene­se dob­ré ovo­ce, bude vy­ťat a vho­zen do ohně. 11 Jis­tě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který při­chází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem ho­den ani zout san­dály. On vás bude křtít Du­chem svatým a ohněm. 12 Už má lopa­tu v ruce a vy­čis­tí svůj mlat. Svou pšenici shro­máždí do obilnice, ale plevy bude pá­lit ne­uha­si­telným ohněm!“ Milovaný Syn13 Teh­dy přišel Ježíš z Ga­li­le­je za Janem k Jordánu, aby se od něj ne­chal pokřtít. 14 Jan mu v tom ale vel­mi bránil: „Já po­tře­bu­ji být pokřtěn od te­be, a ty při­cházíš za mnou?“ 15 „Ne­braň tomu,“ od­po­věděl mu Ježíš. „Tak­to má­me na­plnit veške­rou spravedlnost.“ A tak mu ne­bránil. 16 Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj. 17 Vtom se z nebe ozval hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

Bible21Matouš3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček