Bible21Matouš19

Matouš

Co Bůh spojil1 Když Ježíš dokončil tuto řeč, ode­šel z Ga­li­le­je a přišel do jud­ského kraje za Jordánem. 2 Šly za ním ve­liké zástu­py a on je tam uz­dravil. 3 Teh­dy za ním přiš­li fa­ri­ze­ové a pokouše­li ho: „S­mí člověk z jakéhoko­li důvo­du za­pu­dit manželku?“ 4 „Copak jste nečetli,“ od­po­věděl jim, „že Stvoři­tel je od počátku ‚uči­nil jako muže a ženu‘ 5 a ře­kl: ‚Pro­to muž opustí otce i matku, přilne ke své manžel­ce a ti dva bu­dou jedno tělo‘? 6 A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spo­jil, člověče nerozděluj.“ 7 Namít­li mu: „Pro­č tedy Mo­jžíš přikázal, že za­pu­zená manželka má do­stat roz­lu­kový list?“ 8 Od­po­věděl jim: „To kvů­li tvrdosti vaše­ho srd­ce vám Mo­jžíš po­vo­lil za­pu­dit manželku, ale od počátku to tak ne­bylo. 9 Pro­to vám říkám, že kdo za­pudí svou manželku z jiného důvo­du než kvů­li smil­stvu a vez­me si ji­nou, cizoloží.“ 10 „Jest­li je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!“ řek­li mu na to učedníci. 11 „Ne všich­ni při­jí­mají toto slovo,“ od­po­věděl jim, „ale jen ti, kterým je to dáno. 12 Jsou eu­nu­chové, kteří se tak na­ro­di­li z lů­na matky, jsou eu­nu­chové, kteří se jimi sta­li lid­ským přičiněním, a jsou eu­nu­chové, kteří se jimi sta­li sami pro ne­bes­ké králov­ství. Kdo to může při­jmout, ať to přijme.“ Kdo vejde do Království13 Teh­dy k ně­mu při­nes­li malé dě­ti, aby na ně vkládal ruce a mod­lil se, ale učedníci je okři­kova­li. 14 Ježíš však ře­kl: „Nech­te dě­ti a ne­braň­te jim při­cházet ke mně – vž­dyť právě ta­kovým patří ne­bes­ké království!“ 15 Vkládal tedy na ně ruce a pak od­tud ode­šel. 16 Vtom k ně­mu přišel je­den muž s otázkou: „­Mis­tře, co dob­rého mám udělat, abych měl věčný život?“ 17 On mu však ře­kl: „Pro­č se mě vy­ptáváš na dob­ro? Jen Je­diný je dob­rý. Chceš-li ale vejít do živo­ta, do­držuj přikázání.“ 18 „A která?“ ze­ptal se. Ježíš od­po­věděl: „ ‚Ne­zabíjej, ne­cizo­lož, ne­kraď, ne­lži, 19 cti otce i matku‘ a ‚­mi­luj svého bližního jako sám sebe.‘“ 20 „To všech­no dodržuji,“ ře­kl mladík. „Co mi ještě schází?“ 21 Ježíš od­po­věděl: „Chceš-li být doko­nalý, jdi, pro­dej svůj majetek, roz­dej ho chudým, a bu­deš mít poklad v ne­bi. Po­jď a násle­duj mě.“ 22 Když to ten mladík us­lyšel, smutně ode­šel. Měl to­tiž mno­ho majetku. 23 Teh­dy Ježíš ře­kl svým učedníkům: „A­men, říkám vám, pro bo­háče je ne­s­na­dné vstou­pit do ne­bes­kého králov­ství. 24 A říkám vám znovu: To spíše pro­jde vel­bloud uchem jeh­ly než bo­háč do Božího království.“ 25 Když to učedníci us­lyše­li, byli na­prosto ohro­meni. „Kdo tedy může být spasen?“ pta­li se. 26 Ježíš se na ně podíval a ře­kl: „U li­dí je to ne­možné, ale u Boha je možné všechno.“ 27 „­Podívej se,“ ozval se Petr, „my jsme všech­no opusti­li a šli za te­bou. Co bude s námi?“ 28 Ježíš od­po­věděl: „A­men, říkám vám, kteří jste mě následova­li, že při znovuzro­zení svě­ta, až se Syn člověka po­sadí na trůnu své slávy, bu­dete i vy sedět na dvanácti trůnech a bu­dete sou­dit dvanáct poko­lení Iz­rae­le. 29 A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bra­t­ry nebo se­st­ry nebo otce nebo matku nebo dě­ti nebo po­le, získá stokrát více a ob­drží za dě­dictví věčný život. 30 Mno­zí první pak bu­dou po­slední a po­slední první.“

Bible21Matouš19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček