Bible21Matouš23

Matouš

Nebuďte jako oni1 Teh­dy Ježíš mlu­vil k zástupům a svým učedníkům. 2 Ře­kl: „­Na Mo­jžíšově místě se po­sa­di­li znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové. 3 Pro­to plň­te a za­chovávej­te všech­no, co vám řeknou, ale neřiď­te se je­jich skutky, pro­tože oni mluví, ale ne­jednají. 4 Svazují těžká, neúnosná bře­me­na a na­kládají je li­dem na bed­ra, ale sami s nimi ne­ch­tějí ani po­hnout prs­tem. 5 Všech­no dělají, jen aby se ukáza­li před lid­mi. Rozšiřují své mod­li­tební řemínky a pro­dlužují si třásně na ša­tech. 6 Mi­lu­jí čestná mís­ta na večeřích, přední seda­dla ve shro­mážděních, 7 zdra­vení na tržištích, a když je li­dé os­lovují: ‚Rabbi!‘ 8 Vy si ale nenech­te ří­kat ‚rab­bi‘ , pro­tože má­te je­diného Uči­te­le, a vy všich­ni jste bratři. 9 A niko­ho si na zemi nena­zývej­te ‚ot­cem‘ , pro­tože má­te je­diného Ot­ce, který je v ne­bi. 10 Také si nenech­te ří­kat ‚vůd­cové‘ , pro­tože má­te je­diného Vůd­ce, Mesiáše. 11 Kdo je z vás nej­větší, ten bude vaším služebníkem. 12 Kdo se po­vyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“ Pokrytci!13 „Ale běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, za­vírá­te ne­bes­ké králov­ství před lid­mi! Sami tam ne­vchází­te a těm, kdo chtějí vejít, brání­te! 15 Běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, ob­chází­te moře i souš, abys­te jedno­ho člověka ob­rá­ti­li na ví­ru, a když ho získá­te, udělá­te z něj dva­krát většího za­tracen­ce, než jste sa­mi! 16 Běda vám, slepí vůd­cové! Říká­te: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to ne­zna­mená, ale kdo přísahá při chrá­movém zla­tu, ten je zavázán.‘ 17 Blázni! Slep­ci! Co je větší – zla­to, nebo chrám, který to zla­to po­svěcuje? 18 Říká­te také: ‚Když někdo přísahá na ol­tář, nic to ne­zna­mená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.‘ 19 Slep­ci! Co je větší – dar, nebo ol­tář, který ten dar po­svěcuje? 20 Kdo přísahá na ol­tář, přísahá na něj i na všech­no, co na něm leží. 21 Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na To­ho, kdo v něm byd­lí. 22 Kdo přísahá na ne­be, přísahá na Boží trůn i na To­ho, kdo na něm sedí! 23 Běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, dává­te desátky z má­ty, kop­ru a kmínu, ale vy­ne­cha­li jste to nejdůleži­tější ze Záko­na – sprave­dlnost, mi­lo­sr­den­ství a věrnost! To­muto jste se mě­li věnovat a tam­to ne­vy­ne­chávat. 24 Slepí vůd­cové, ko­má­ra cedí­te, ale vel­blouda po­ly­ká­te! 25 Běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, čis­tí­te ka­lich a mísu zvenčí, ze­vni­tř jsou ale plné hra­bivosti a neřesti. 26 Fa­ri­ze­ji, ty slepče, nejdříve vy­čisti ka­lich ze­vni­tř, pak bude čis­tý i na­venek! 27 Běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, podobá­te se nabíleným hrobům! Na­venek sice vy­pa­dají krásně, ale uvni­tř jsou plné mrt­vých kostí a vše­možné špí­ny. 28 Tak se i vy na­venek zdá­te li­dem sprave­dliví, ale uvni­tř jste plní pokry­te­ctví a ne­mravnosti! 29 Běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, staví­te hro­by pro­rokům, zdobí­te náhrobky sprave­dlivých 30 a říká­te: ‚Kdybychom ži­li za dnů našich ot­ců, ne­pro­léva­li bychom s nimi krev proroků.‘ 31 Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraž­di­li pro­roky. 32 Dovrš­te tedy dílo svých ot­ců! 33 Ha­di! Ple­meno zmi­jí! Jak bys­te moh­li uniknout pe­kelné­mu tre­s­tu? 34 Po­hleď­te, pro­to k vám po­sílám pro­roky, mudrce a uči­te­le Písma. Vy něk­teré za­bi­jete a ukřižujete, jiné bu­dete bičovat ve svých shro­mážděních a pronásledovat je od měs­ta k měs­tu. 35 Tak na vás padne veškerá sprave­dlivá krev pro­li­tá na zemi – od krve sprave­dlivého Ábe­la až po krev Za­cha­ri­áše, syna Be­re­chiášova, kterého jste za­vraž­di­li mezi sva­tyní a ol­tářem. 36 Amen, říkám vám, že to všech­no padne na toto poko­lení! 37 Je­ruzalé­me, Je­ruzalé­me, který za­bíjíš pro­roky a ka­menuješ ty, kdo jsou k to­bě po­síláni! Ko­likrát jsem chtěl shro­máž­dit tvé dě­ti, jako slepice shro­mažďuje svá kuřa­ta pod kříd­la, ale ne­ch­tě­li jste. 38 Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. 39 Říkám vám, že od této chvíle mě ne­u­vi­dí­te, dokud neřeknete: ‚Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu!‘“

Bible21Matouš23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček