Bible21Matouš1

Matouš

Mesiášův rodokmen1 Kni­ha rodu Ježíše Krista, syna Davi­dova, syna Abraha­mova: 2 Abraham zplo­dil Izáka, Izák zplo­dil Jáko­ba, Jákob zplo­dil Judu a jeho bra­t­ry, 3 Juda zplo­dil Pe­rese a Ze­ra­cha z Tá­mar, Pe­res zplo­dil Che­cro­na, Che­cron zplo­dil Ra­ma, 4 Ram zplo­dil Ami­na­da­ba, Ami­na­dab zplo­dil Na­chšo­na, Na­chšon zplo­dil Sal­mo­na, 5 Sal­mon zplo­dil Boáze z Ra­chab, Boáz zplo­dil Obéda z Rút, Obéd zplo­dil Jišaje, 6 Jišaj pak zplo­dil krále Davida. David zplo­dil Šalo­mou­na z manželky Uri­ášovy, 7 Šalo­moun zplo­dil Re­cho­boá­ma, Re­cho­boám zplo­dil Abiáše, Abiáš zplo­dil Asu, 8 Asa zplo­dil Jošafa­ta, Jošafat zplo­dil Je­ho­ra­ma, Je­ho­ram zplo­dil Uziáše, 9 Uziáš zplo­dil Jo­ta­ma, Jo­tam zplo­dil Achaze, Achaz zplo­dil Eze­chiáše, 10 Eze­chiáš zplo­dil Menaše­ho, Menaše zplo­dil Amo­na, Amon zplo­dil Jošiáše, 11 Jošiáš zplo­dil Je­ko­niáše a jeho bra­t­ry a pak přišlo babylon­ské za­jetí. 12 Po od­vlečení do Babylo­nu Je­ko­niáš zplo­dil Še­al­tie­la, Še­al­tiel zplo­dil Ze­ru­bábe­la, 13 Ze­ru­bábel zplo­dil Abi­huda, Abi­hud zplo­dil Eli­a­ki­ma, Eli­a­kim zplo­dil Azo­ra, 14 Azor zplo­dil Sádoka, Sádok zplo­dil Achi­ma, Achim zplo­dil Eliuda, 15 Eliud zplo­dil Ele­aza­ra, Ele­azar zplo­dil Ma­ta­na, Ma­tan zplo­dil Jáko­ba 16 a Jákob zplo­dil Josefa, muže Ma­rie, z níž se na­ro­dil Ježíš zvaný Kri­stus. 17 Celkem tedy bylo čtrnáct poko­lení od Abraha­ma po Davi­da, čtrnáct poko­lení od Davi­da po babylon­ské za­jetí a čtrnáct poko­lení od babylon­ského za­jetí po Krista. Bůh je s námi18 Na­ro­zení Ježíše Krista se událo tak­to: Jeho matka Ma­rie byla za­snou­be­na Josefovi, ale před­tím, než se vza­li, se ukázalo, že je těhotná z Du­cha svatého. 19 Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti. 20 Když však o tom přemýš­lel, hle, ve snu se mu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „J­osefe, synu Davi­dův, ne­boj se vzít si Ma­rii za manželku, ne­boť to, co v ní bylo poča­to, je z Du­cha svatého. 21 Po­rodí syna a dáš mu jméno Ježíš, ne­boť on za­chrání svůj lid od je­jich hříchů.“ 22 To vše se stalo, aby se na­plni­lo, co Hos­po­din ře­kl ús­ty pro­roka: 23 „Hle, pan­na počne a po­rodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s ná­mi. 24 Když se Josef pro­bu­dil, za­choval se, jak mu přikázal Hos­po­dinův an­děl, a vzal si Ma­rii za manželku. 25 Ne­spal s ní ale až do do­by, kdy po­ro­di­la sy­na, je­muž dal jméno Ježíš.

Bible21Matouš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček