Bible21Matouš2

Matouš

Mudrcové z Východu1 Ježíš se na­ro­dil v jud­ském Bet­lémě za dnů krále He­roda. Teh­dy do Je­ruzalé­ma přiš­li mudrcové z Výcho­du. 2 „Kde je ten na­ro­zený ži­dov­ský král?“ pta­li se. „Spatři­li jsme na Východě jeho hvěz­du a přiš­li jsme se mu poklonit.“ 3 Když se to do­sle­chl král He­ro­des, vel­mi se roz­rušil a ce­lý Je­ruzalém s ním. 4 Svo­lal všech­ny vrch­ní kněze a uči­te­le lidu a ptal se jich, kde se má na­ro­dit Mesiáš. 5 „V jud­ském Betlémě,“ od­po­vědě­li mu. „Ne­boť tak je psáno skrze pro­roka: 6 ‚­Ty však, Bet­lé­me v jud­ské zemi, nejsi z jud­ských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Iz­rael, můj lid.‘“ 7 Teh­dy He­ro­des tajně po­vo­lal mudrce a vy­ptával se jich, kdy přes­ně se jim ta hvěz­da ukáza­la. 8 Po­tom je po­slal do Bet­lé­ma se slovy: „Jdě­te a peč­livě vy­hle­dej­te to dítě. Jakmi­le je na­jdete, oznam­te mi to, abych se mu mohl jít poklo­nit i já.“ 9 Jakmi­le vy­s­lech­li krále, vy­razi­li na ces­tu. A hle, hvěz­da, kte­rou vi­dě­li na východě, je před­cháze­la, až se za­stavi­la nad mís­tem, kde bylo to dítě. 10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost. 11 Veš­li do do­mu, a když tam uvi­dě­li dítě s jeho matkou Ma­ri­í, pad­li na ko­le­na a klaně­li se mu. Otevře­li své pokla­dy a obětova­li mu da­ry: zla­to, ka­di­dlo a myr­hu. 12 Když po­tom od Boha do­sta­li ve snu po­kyn, aby se ne­vrace­li k He­rodovi, vrá­ti­li se do své země ji­nu­dy. Útěk do Egypta13 A hle, po je­jich od­jez­du se Josefovi ve snu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „Vstaň, vez­mi dítě i jeho matku, uteč do Egyp­ta a zůstaň tam, dokud ti ne­po­vím. He­ro­des to­tiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.“ 14 Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a ode­šel do Egyp­ta, 15 kde zůstal až do He­rodovy smrti. Tak se na­plni­lo, co Hos­po­din pro­mlu­vil ús­ty pro­roka: „­Po­vo­lal jsem svého Syna z Egypta.“ 16 Když He­ro­des po­znal, že ho mudrci okla­ma­li, ne­smírně se rozhněval a dal v Bet­lémě a v ce­lém oko­lí po­vraž­dit všech­ny chlap­ce mladší dvou let, pod­le ča­su, na který se vy­ptal mudrců. 17 Teh­dy se na­plni­lo slovo pro­roka Je­re­miáše: 18 „V Rámě je slyšet křik – naříkání a mno­hé úpění. Ráchel tam pláče nad svý­mi dětmi, nad je­jich ztrátou se ne­dá utěšit!“ 19 Když po­tom He­ro­des zemřel, hle, Hos­po­dinův an­děl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě 20 a ře­kl: „Vstaň, vez­mi dítě i jeho matku a jdi do iz­rael­ské země. Ti, kdo usi­lova­li o život dítě­te, jsou již mrtví.“ 21 Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do iz­rael­ské země. 22 Us­lyšel ale, že v Jud­s­ku místo svého otce He­roda kraluje Ar­che­laos, a tak se tam bál jít. Když po­tom od Boha do­stal ve snu po­kyn, ob­rá­til se do ga­li­lej­ského kraje. 23 Přišel tam a byd­lel ve městě zvaném Na­za­ret. Tak se na­plni­la slova pro­roků, že bude na­zýván Na­za­retský.

Bible21Matouš2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček