Bible21Matouš4

Matouš

Je psáno1 Teh­dy byl Ježíš ve­den Du­chem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďáb­la. 2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet no­cí, až na­ko­nec vy­hla­dověl. 3 Vtom k ně­mu přistou­pil Pokuši­tel a ře­kl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni to­muto ka­mení, ať se pro­mění v chleby.“ 4 On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“ 5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu. 6 „Jsi-li Boží Syn,“ ře­kl, „vrh­ni se do­lů! Je pře­ce psáno: ‚Svým an­dělům přikáže o to­bě a po­ne­sou tě na rukou, abys nena­razil no­hou na kámen.‘“ 7 Ježíš mu ře­kl: „Také je psáno: ‚Ne­pokoušej Hos­po­di­na, svého Boha.‘“ 8 Po­té ho ďábel vzal na vel­mi vy­sokou horu a ukázal mu všech­na králov­ství svě­ta a je­jich slávu. 9 „To všech­no ti dám,“ ře­kl mu, „když padneš na ko­le­na a pokloníš se mi.“ 10 „O­de­jdi, satane!“ ře­kl mu na to Ježíš. „Je pře­ce psáno: ‚Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, se bu­deš klanět a jemu je­diné­mu sloužit.‘“ 11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu. Světlo v Galileji12 Když Ježíš us­lyšel, že Jan byl uvězněn, vrá­til se do Ga­li­le­je. 13 Opustil Na­za­ret a přišel byd­let do po­břežního měs­ta Kafarnaum v kra­jinách Za­bulon a Neftalí. 14 Tak se na­plni­lo slovo pro­roka Iza­iáše: 15 „Země Za­bulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea po­hanů: 16 Lid, který byd­lel v temnotách, uviděl ve­liké světlo, obyvatelům kra­ji­ny stínu smrtisvět­lo se zaskvělo.“ 17 Od té doby za­čal Ježíš kázat: „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“ 18 Jednou se pro­cházel podél Ga­li­lej­ského je­ze­ra a uvi­děl dva bra­t­ry, jak házejí síť do vo­dy. Byli to rybáři Ši­mon (pozdě­ji zvaný Petr) a jeho bra­tr On­dřej. 19 Ře­kl jim: „Po­jď­te za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ 20 Oni hned opusti­li sítě a šli za ním. 21 Po­o­dešel dál a uvi­děl jiné dva bra­t­ry – Ja­ku­ba Zeb­e­de­ova a jeho bra­t­ra Jana – jak na lodi se svým ot­cem Zeb­e­de­em spravují sítě. Za­vo­lal je 22 a oni hned opusti­li loď i svého otce a šli za ním. 23 Ježíš pak pro­cházel ce­lou Ga­li­leu, učil v je­jich syna­go­gách, kázal evange­li­um o Králov­ství a uz­dravoval každou ne­moc a každý ne­duh mezi lid­mi. 24 Zpráva o něm se roz­nes­la i po ce­lé Sýrii, a tak k ně­mu přivádě­li všech­ny ne­mo­cné, sužované různý­mi ne­duhy a bo­lest­mi, po­se­dlé, trpící pa­dou­cnicí i ochrnuté a on je uz­dravoval. 25 A šly za ním ve­liké zástu­py nejen z Ga­li­le­je, ale i z De­kapo­le, Je­ruzalé­ma, Jud­s­ka a Za­jordán­s­ka.

Bible21Matouš4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček