Bible21Matouš28

Matouš

Není tu, vstal!1 Když skonči­la so­bo­ta a svítalo na první den týdne, přiš­la se Ma­rie Magdalé­na a ta druhá Ma­rie podívat na hrob. 2 Vtom na­stalo ve­liké zemětřesení, ne­boť z nebe se­stou­pil Hos­po­dinův an­děl. Přišel, od­va­lil ká­men a po­sa­dil se na něm. 3 Jeho ob­ličej zářil jako blesk a rou­cho měl bílé jako sníh. 4 Strážní se stra­chem z něj roz­třás­li a zůsta­li jako mrt­ví. 5 „Ne­boj­te se,“ ře­kl an­děl ženám. „Vím, že hledá­te ukřižovaného Ježíše. 6 Není tu, vstal, jak před­po­věděl. Po­jď­te se podívat, kde ležel. 7 Po­spěš­te si a řekně­te jeho učedníkům, že vstal z mrt­vých. Hle, před­chází vás do Ga­li­le­je, tam ho spatří­te. To jsem vám měl říci.“ 8 S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům. 9 Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. „Buď­te zdrávy,“ ře­kl. Padly před ním na ko­le­na, ob­jí­maly mu nohy a klaněly se mu. 10 „Ne­boj­te se,“ opa­koval jim Ježíš. „Jdě­te vy­ří­dit mým bra­trům, ať jdou do Ga­li­le­je. Tam mě spatří.“ 11 Za­tím­co že­ny od­cháze­ly, něk­teří ze stráže do­razi­li do měs­ta a ozná­mi­li vrch­ním kněžím všech­no, co se stalo. 12 Ti se shro­máž­di­li a po po­radě se starší­mi dali vo­jákům spoustu peněz 13 se slovy: „Mluv­te takhle: ‚V noci přiš­li jeho učedníci a ukrad­li ho, když jsme spali.‘ 14 Kdy­by se o tom do­sle­chl pro­kurátor, my ho uklidní­me a po­stará­me se, abys­te nemě­li potíže.“ 15 Strážní vza­li peníze a děla­li, jak byli poučeni. A toto vy­svět­lení je mezi Ži­dy rozšířeno až dodnes. Já jsem s vámi16 Je­denáct učedníků pak ode­šlo do Ga­li­le­je na ho­ru, kte­rou jim Ježíš určil. 17 A když ho spatři­li, klaně­li se mu, i když něk­teří po­chy­bova­li. 18 Ježíš k nim přistou­pil a ře­kl: „Je mi dá­na veškerá moc na nebi i na ze­mi. 19 Pro­to jdě­te. Získávej­te učedníky ze všech národů, křtě­te je ve jménu Otce i Syna i Du­cha svatého 20 a uč­te je za­chovávat všech­no, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vá­mi po všech­ny dny až do skonání světa.“

Bible21Matouš28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček