Bible212. Letopisů10

2. Letopisů

Odtržení severního království1 Re­cho­boám se ode­bral do Še­che­mu, ne­boť se tam sešel ce­lý Iz­rael, aby ho pro­hlási­li králem. 2 Je­ro­boám, syn Ne­batův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalo­mou­nem. Vrá­til se tedy z Egyp­ta, 3 pro­tože pro něj po­sla­li a zva­li ho zpět. Je­ro­boám přišel s ce­lým Iz­rae­lem za Re­cho­boá­mem a spo­lečně mu řek­li: 4 „Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služ­by a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a bu­de­me ti sloužit.“ 5 „Vrať­te se ke mně za tři dny,“ od­po­věděl jim Re­cho­boám. Lid se tedy ro­ze­šel. 6 Král Re­cho­boám se ra­dil se starci, kteří býva­li ve službách jeho otce Šalo­mou­na, dokud ještě žil. „Co mi radí­te? Jak mám od­po­vědět lidu?“ 7 „Pokud se k lidu za­chováš dobrotivě,“ řek­li mu, „pokud k nim bu­deš přívě­tivý a dáš jim las­kavou od­po­věď, bu­dou ti sloužit navždycky.“ 8 On ale odmí­tl ra­du, kte­rou mu dáva­li starci, a po­ra­dil se s mladíky, kteří s ním vy­růsta­li a teď se ocit­li v jeho službách. 9 „Co radí­te vy?" ze­ptal se jich. „Jak mám od­po­vědět těm­to li­dem, kteří po mně žádají: ‚U­lev nám od jha, které nám naložil tvůj otec‘?“ 10 Mladíci, kteří s ním vy­růsta­li, mu od­po­vědě­li: „­Li­dem, kteří ti ří­kají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,‘ od­po­věz takhle: Já mám silnější malík, než měl můj otec pupík! 11 Můj otec vám naložil těžké jho? Já vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, já na vás vez­mu karabáč!‘“ 12 Třetího dne přišel Je­ro­boám a vše­chen lid za Re­cho­boá­mem. (Ře­kl jim to­tiž: „Vrať­te se ke mně za tři dny.“) 13 Král jim od­po­věděl tvrdě. Re­cho­boám to­tiž ne­dbal na radu starců, 14 ale od­po­věděl jim pod­le rady mladíků: „Můj otec vám naložil těžké jho? Já vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, já na vás vez­mu karabáč!“ 15 Král tedy ne­vy­s­lyšel lid, ne­boť to tak Bůh za­ří­dil, aby se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo, které pro­mlu­vil k Je­ro­boá­movi, synu Ne­ba­tovu, skrze Achiáše Ší­lo­ského. 16 Když ce­lý Iz­rael vi­děl, že je král ne­vy­s­lyšel, od­po­vědě­li krá­li takto: „Co má­me spo­lečného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen ať se vrátí do­mů Izrael, ty si hleď svého do­mu, Davide!“ A tak se ce­lý Iz­rael ro­ze­šel do svých do­mů. 17 Re­cho­boám pak kraloval jen nad tě­mi syny Iz­rae­le, kteří byd­le­li ve měs­tech Ju­dových. 18 Král Re­cho­boám sice vy­s­lal Ado­ni­ra­ma, který ve­lel nu­ceným pracím, ale Iz­rael­ci ho spo­lečně uka­menova­li k smrti. Král Re­cho­boám sotva stačil na­skočit do vozu a ujet do Je­ruzalé­ma. 19 Tak zůstává Iz­rael ve vzpouře pro­ti domu Davi­dovu až dodnes.

Bible212. Letopisů10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček