Bible212. Letopisů13

2. Letopisů

Abiáš, král judský1 Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš. 2 Kraloval v Je­ruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenova­la Maaka, dce­ra Uri­e­la z Gibeje. Mezi Abiášem a Je­ro­boá­mem trva­la válka. 3 Abiáš se vy­pravil do boje s voj­s­kem čí­tajícím 400 000 vy­braných bo­jovníků. Je­ro­boám se vy­pravil s voj­s­kem čí­tajícím 800 000 vy­braných bo­jovníků. 4 Abiáš se po­stavil na horu Ce­ma­raim v Efraim­ském po­hoří a pro­hlásil: „Je­ro­boá­me a vše­chen Iz­rae­li, po­s­lou­chej­te! 5 Copak ne­ví­te, že Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, uzavřel s Davi­dem a jeho syny trvalou smlou­vu, že bu­dou vládnout Iz­rae­li navěky? 6 Pak ale po­vstal Je­ro­boám, syn Ne­batův, služebník Davi­dova syna Šalo­mou­na, a vzbouřil se pro­ti své­mu pánovi. 7 K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit. 8 Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil? 9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů. 10 Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té. 11 Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hos­po­di­nu dým zápalných obětí a vonného ka­di­dla. Předkládají mu chle­by na ne­po­sk­vrněném sto­le a večer co večer za­že­hují zlatý svícen se sví­tilna­mi. My za­chovává­me Hos­po­di­novu službu, ale vy jste ho opusti­li. 12 Bůh je s ná­mi! Sto­jí nám v če­le! Jeho kněží za­trou­bí pro­ti vám, synové Iz­rae­le! Ne­bo­juj­te s Hos­po­di­nem, Bo­hem našich ot­ců! Neuspějete!“ 13 Je­ro­boám ale me­zi­tím vy­s­lal ob­chva­tem zálo­hu, aby je na­padla ze­za­du, takže je Judští mě­li ze­pře­du i ze­za­du. 14 Jakmi­le zjisti­li, že se bo­juje vepře­du i vza­du, za­ča­li vo­lat k Hos­po­di­nu. Kněží trou­bi­li na trubky 15 a všich­ni judští muži vy­razi­li pokřik. Jakmi­le za­zněl je­jich pokřik, Bůh před Abiášem a Jud­ský­mi po­razil Je­ro­boá­ma a ce­lý Iz­rael. 16 Synové Iz­rae­le se dali před Ju­dou na útěk, ale Bůh jim je vy­dal do ru­kou, 17 takže je Abiáš se svým voj­s­kem úplně roz­drtil. Na iz­rael­ské straně padlo 500 000 vy­braných bo­jovníků. 18 Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců. 19 Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi. 20 Je­ro­boám se za ce­lou dobu Abiášovy vlá­dy už ne­vzpa­ma­toval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. 21 Abiáš ale sí­lil. Vzal si čtrnáct manže­lek a zplo­dil dva­a­dvacet synů a šestnáct dcer. 22 Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida. 23 Abiáš pak ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve Městě Davi­dově. Na jeho místě za­čal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země za­žíva­la deset let mí­ru.

Bible212. Letopisů13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček