Bible212. Letopisů9

2. Letopisů

Královna ze Sáby1 Také králov­na ze Sá­by se do­slech­la o Šalo­mou­nově pro­s­lu­losti, a tak při­je­la do Je­ruzalé­ma, aby Šalo­mou­na vy­zkouše­la v hádankách. Když do­razi­la do Je­ruzalé­ma s početnou druži­nou a s vel­blou­dy ne­sou­cí­mi vonné balzámy, velké množství zla­ta i drahokamů, přiš­la k Šalo­mou­novi a hovoři­la s ním o všem, co mě­la na srd­ci. 2 Šalo­moun všech­ny její otáz­ky zod­po­věděl; žádná z nich ne­by­la pro krále tak těžká, aby na ni ne­od­po­věděl. 3 Když králov­na ze Sá­by vi­dě­la Šalo­mou­novu moud­rost i palác, který vy­stavěl, 4 pokr­my na jeho sto­le, za­sedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a je­jich rou­cha, jeho číšníky a je­jich rou­cha i to, jaké obě­ti král přináší v Hos­po­di­nově chrá­mu, byla na­prosto ohro­me­na 5 a řek­la mu: „To, co jsem u nás slyše­la o tvých slovech a o tvé moud­rosti, je prav­da. 6 Dokud jsem ne­při­je­la a ne­u­vi­dě­la to na vlastní oči, ne­věři­la jsem to­mu. Teď ale vi­dím, že mi o tvé ve­liké moud­rosti neřek­li ani po­lovi­nu! Pře­ko­nal jsi po­věst, kte­rou jsem slyše­la. 7 Blaze tvým mužům, blaze těm­to tvým služebníkům, kteří stále sto­jí před te­bou a na­s­lou­chají tvé moud­rosti. 8 Požeh­nán buď Hos­po­din, tvůj Bůh, jenž si tě ob­lí­bil a do­sa­dil tě na svůj trůn, abys byl králem pro Hos­po­di­na, svého Bo­ha! Tvůj Bůh mi­lu­je Iz­rael a navěky ho upevňuje, a tak tě uči­nil je­jich králem, abys zjednával právo a spravedlnost.“ 9 Po­té da­rova­la krá­li 120 talen­tů zla­ta a ve­liké množství balzámů a drahokamů. Ta­kové vonné balzámy, jako dala krá­li Šalo­mou­novi králov­na ze Sá­by, se ještě nikdy ne­ob­jevi­ly. 10 (K tomu také Chíra­movi a Šalo­mou­novi služebníci, kteří jeli do Ofi­ru pro zla­to, dovez­li san­tálové dře­vo a drahokamy. 11 Král z toho san­tálového dře­va vy­ro­bil scho­dy pro Hos­po­dinův chrám i pro králov­ský palác a také lyry a ci­te­ry pro zpěváky. Nic ta­kového se před­tím v Jud­s­ku ne­ob­jevi­lo.) 12 Král Šalo­moun pak královně ze Sá­by splnil každé přání, které vy­s­lovi­la, a dal jí mno­hem více darů, než krá­li při­nes­la ona. Králov­na se pak se svým služebnictvem vy­da­la zpět na ces­tu do vlasti. Sláva a bohatství13 Král Šalo­moun ročně získával 666 talen­tů zla­ta, 14 ne­počí­taje příjmy od po­cestných, kup­ců a ob­chodníků i ode všech arab­ských králů a kraj­ských hej­tmanů, kteří Šalo­mou­novi od­vádě­li zla­to a stříbro. 15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta) 16 a 300 štítů z tepaného zla­ta (na je­den štít vy­naložil 300 še­ke­lů zla­ta). Král je umístil v Paláci Li­banon­ského lesa. 17 Král také poří­dil ve­liký trůn ze slo­novi­ny a pokryl ho ryzím zla­tem. 18 K trůnu ve­dlo šest stupňů, které byly spo­lu se zla­tou podnoží připo­je­ny k trůnu. Seda­dlo mělo po obou stranách po­dručky a ve­dle po­druček stá­li lvi. 19 Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství. 20 Také všech­ny nádo­by na pi­tí měl král Šalo­moun zlaté a stejně tak všech­no vy­ba­vení Paláce li­banon­ského lesa bylo z ryzího zla­ta. Nic ne­bylo ze stříb­ra – to ne­bylo v Šalo­mou­nových dobách vůbec po­važováno za cenné. 21 Král to­tiž měl na moři také lodě se služebníky Chíra­mový­mi, plující do zá­moří. Byly to nákladní lodě, které připlou­valy jednou za tři roky a přiváže­ly zla­to a stříbro, slo­novi­nu, opice a pávy. 22 Král Šalo­moun co do bo­hatství i co do moud­rosti předčil všech­ny krále svě­ta. 23 Ti všich­ni se ucháze­li o při­jetí u Šalo­mou­na, aby slyše­li jeho moud­rost, kte­rou mu do srd­ce vložil Bůh. 24 Všich­ni mu přináše­li da­ry, stříbrné a zlaté předmě­ty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mez­ky – a tak tomu bylo rok co rok. 25 Šalo­moun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do vo­zových měst i k sobě do Je­ruzalé­ma. 26 Vlá­dl všem králům od ře­ky Eufrat po fi­lištín­skou zem až k hranici s Egyp­tem. 27 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří. 28 Koně si Šalo­moun ne­chal dovážet z Egyp­ta i ze všech ostatních zemí. 29 Ostatní Šalo­mou­novy skutky jsou, jak zná­mo, od počátku až do kon­ce sepsá­ny ve Slovech pro­roka Náta­na, v Pro­ro­ctví Achiáše Ší­lo­ského a ve Vi­dění vi­dou­cího Ida o Je­ro­boá­movi, synu Ne­ba­tovu. 30 Šalo­moun kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem čtyřicet let. 31 Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.

Bible212. Letopisů9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček